Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Vanaf de eerste stap

De partners in de RES maken samen de stap en willen bijdragen aan de Energiestrategie Twente en daarmee aan het Nationale Klimaatakkoord.

Heden

In de periode van juni 2020 tot maart 2021 staat het informeren en betrekken van de samenleving centraal. Samen met ondernemers, inwoners, grondeigenaren, onderwijs, woningcorporaties en andere maatschappelijke partijen maken we de slag van plan naar ontwikkeling. Zo worden standpunten geïnventariseerd via inwonersenquêtes over duurzaamheid en bijeenkomsten georganiseerd, nieuwsbrieven en artikelen gepubliceerd om het kennisniveau te verhogen. Gemeenten en provincie zorgen dat de RES-plannen omgevormd worden tot beleid. Per gebied werken gemeenten locaties en mogelijkheden uit voor de opwek van zon- en windenergie. En er worden in Twente afspraken gemaakt over de inzet van beschikbare warmtebronnen. In deze periode vormen de meeste gemeenten hun energievisies en ontwikkelen zij beleid op het gebied van wind- en zonne-energie.

2015

2030

Benieuwd naar de planning?

Startpunt RES Twente

Startpunt in dit proces is de Startnota voor de RES Twente. Deze is in 2019 vastgesteld door gemeenteraden, leden van het Algemeen Bestuur van het waterschap en Provinciale Staten. Vervolgens is de concept-RES Twente vastgesteld in de colleges van B&W in Twente, Gedeputeerde Staten en in het Dagelijks Bestuur van waterschap Vechtstromen. De fracties van de betrokken volksvertegenwoordigers hebben vanwege de coronamaatregelen schriftelijk wensen en bedenkingen ingediend. De voorzitter van de stuurgroep RES Twente heeft de concept-RES Twente begin juni 2020 verstuurd aan het Nationaal Programma RES.

Op weg naar RES Twente 1.0

De REST Twente 1.0 wordt 1 juli 2021 opgeleverd aan het Nationaal Programma RES. De Transitievisie Warmte stellen gemeenten eind 2021 vast.

We zetten in op een haalbare en betaalbare RES Twente 1.0, met aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke acceptatie en kosteneffectiviteit. Dit vindt op lokaal en regionaal plaats.

Iedere gemeente volgt binnen het proces om te komen tot de RES Twente 1.0 een eigen pad om de omgeving te informeren en betrekken. In veel gevallen is afstemming nodig met de buurgemeenten, aangezien de opwek van elektriciteit veelal (gemeente)grensoverschrijdende impact heeft. Bovendien willen we waar mogelijk een koppeling maken met andere maatschappelijke opgaven, zoals verbeteren biodiversiteit, natuurherstel, klimaatadaptatie, verduurzaming van de landbouw en waterkwaliteit. Dat vereist een integrale aanpak, die ook gebiedsgericht en dus (gemeente)grensoverstijgend is.

Tussentijdse analyse PBL

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de voorstellen van de 30 regio's doorgerekend. Dit heeft geresulteerd in een tussenanalyse (oktober 2020). Alle uitwerkingen, adviezen van het PBL en de wensen en bedenkingen van volksvertegenwoordigers worden verwerkt in de RES Twente 1.0.

Besluitvorming

Het gezamenlijk voorstel voor de RES Twente 1.0 moeten we 1 juli 2021 opleveren aan het Nationaal Programma RES. Begin maart 2021 wordt de ontwerpversie van de RES Twente 1.0 vastgesteld en voorgelegd ter besluitvorming aan de Colleges B&W, het Dagelijks Bestuur van het waterschap en de Gedeputeerde Staten. Na vaststelling door deze besturen, zal de ontwerpversie in april ter beschikking worden gesteld voor opinievorming onder de volksvertegenwoordigers. Na verwerking van eventuele wensen en bedenkingen wordt een definitief ontwerp voorgelegd ter besluitvorming aan de betreffende gemeenteraden, Algemeen Bestuur waterschappen en Provinciale Staten (PS) in mei en juni 2021. Per 1 juli 2021 leveren we de RES Twente 1.0 op aan het Nationaal Programma RES.

Als lokaal geen besluit wordt genomen, wordt de beslissing mogelijk op een ander niveau genomen (provinciaal of landelijk). We streven er naar dat er op lokaal niveau een besluit wordt genomen, waarbij maximaal rekening is gehouden met de omgeving. Mocht er een gemeente zijn die geen besluit neemt, dan kan dit als opmerking bij oplevering worden meegenomen.

Vervolg na oplevering: 1 juli 2021

De energietransitie is een dynamisch proces. Iedere twee jaar vindt een actualisatie plaats. De RES Twente zorgt voor meetbare tussenresultaten aan de hand van de monitor. Deze verschijnt binnenkort op onze website en laat onder meer de cijfers zien op regionaal en lokaal niveau van:

  • Verbruik en besparing
  • Opwek elektriciteit
  • Opwek warmte

Tot de publicatie van de monitor RES Twente geeft de Klimaatmonitor het meest actuele beeld over lokale CO2-uitstoot, energieverbruik en hernieuwbare energie.

Bekijk ook de factsheet Energie RES Twente (2019)

Meer weten over het proces Op weg naar RES Twente 1.0?

Wij geven u graag meer inzicht in het proces voor inspraak en besluitvorming en de resultaten van de verschillende bijeenkomsten.

In de planning

In de periode Op weg naar RES Twente 1.0. organiseren we diverse bijeenkomsten voor verschillende betrokkenen.

De volgende momenten staan in de agenda:

Aanmelden kan via energiestrategie@regiotwente.nl. Vermeld bij uw aanmelding uw naam, organisatie en datum van de bijeenkomst.

10 07 Oplevering RES Twente 1.0
29 09 Startup Op weg naar RES Twente 2.0
31 12 Deadline oplevering Transitievisies warmte door gemeenten