Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Tijdpad

De partners in de RES Twente maken samen de stap en willen bijdragen aan de Energiestrategie Twente. De RES Twente wordt iedere twee jaar geactualiseerd. Op weg naar RES 2.0 volgen we dit tijdpad.

Heden

In de periode van juli 2021 tot juli 2023 wordt de strategische koers uitgewerkt in de RES Twente 2.0. De partners van de RES Twente gaan samen met de omgeving aan de slag op regionaal, subregionaal en lokaal niveau. De belangrijkste speerpunten voor deze periode zijn:

 • Optimalisatie en subregionale afstemming voor realisatie 1,5 TWh
 • Ruimtelijke kwaliteit
 • Uitwerking warmtenetten en optimale benutting warmtebronnen
 • Betrekken omgeving bij de uitwerking
 • Minimaal 50% lokaal eigendom
 • Energiebesparing

2015

2030

Benieuwd naar de planning?

2019: Nationaal Klimaatakkoord

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015) bekend gemaakt in de vorm van het Nationaal Klimaatakkoord. Dit akkoord is bekrachtigd door het Rijk, de koepelorganisaties van gemeenten, provincies, waterschappen, landbouworganisaties, terreinbeherende organisaties, milieuorganisaties, etc. In dertig energieregio’s in Nederland vindt een uitwerking plaats waar en hoe elektriciteit op land (wind en zon) duurzaam opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn in samenhang met de warmtevraag en welke warmte-infrastructuur daarvoor nodig is, zodat woningen en (bedrijfs)gebouwen van het aardgas af kunnen.

2019: Startpunt RES Twente

Startpunt in dit proces is de Startnota voor de RES Twente. Deze is in 2019 vastgesteld door gemeenteraden, leden van het Algemeen Bestuur van het waterschap en Provinciale Staten. Vervolgens is de concept-RES Twente vastgesteld in de colleges van B&W in Twente, Gedeputeerde Staten en in het Dagelijks Bestuur van waterschap Vechtstromen. De fracties van de betrokken volksvertegenwoordigers hebben vanwege de coronamaatregelen schriftelijk wensen en bedenkingen ingediend. De voorzitter van de stuurgroep RES Twente heeft de concept-RES Twente begin juni 2020 verstuurd aan het Nationaal Programma RES.

2020: Tussentijdse analyse PBL

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de voorstellen van de 30 regio's doorgerekend. Dit heeft geresulteerd in een tussenanalyse (oktober 2020). Alle uitwerkingen, adviezen van het PBL en de wensen en bedenkingen van volksvertegenwoordigers zijn verwerkt in de RES Twente 1.0.

2021: RES Twente 1.0: strategische koers

De RES Twente 1.0 is 10 juli 2021 opgeleverd aan het Nationaal Programma RES. De RES Twente 1.0 is vastgesteld door 12 Twentse gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van de waterschappen Vechtstromen, Rijn & IJssel en Drents Overijsselse Delta en Provinciale Staten. Daarmee is er steun voor de regionale koers voor een lange termijn samenwerking in Twente om elektriciteit duurzaam op te wekken (1,5 TWh) en de warmtetransitie te realiseren. De reacties van volksvertegenwoordigers en belanghebbenden zijn waar mogelijk verwerkt in het koersdocument. De samenvatting van de moties en aangenomen amendementen en een overzicht van de reacties van belanghebbenden zijn beschikbaar. In de RES Twente 1.0 zijn procesafspraken vastgelegd die op weg naar RES Twente 2.0 verder worden uitgewerkt. De Transitievisie Warmte stellen gemeenten eind 2021 vast.

2023: RES Twente 2.0

Het gezamenlijk voorstel voor de RES Twente 2.0 wordt in juli 2023 opgeleverd aan het Nationaal Programma RES. Het proces om te komen tot de RES Twente 2.0 gaat in tussenstappen:

 • 31 maart 2022: Concept tussenstand RES Twente 2.0
 • Juli 2022: Vaststelling tussenstand RES Twente 2.0
 • Juli 2022: Vaststelling provinciale omgevingsvisie
 • Maart 2023: Concept RES Twente 2.0
 • Juli 2023: Oplevering RES Twente 2.0

Uiteindelijk stellen de volksvertegenwoordigers de RES Twente 2.0 vast. Dat zijn de gemeenteraden van de 14 Twentse gemeenten, Algemeen Bestuur van waterschap Vechtstromen, Statenleden van de provincie Overijssel.

Als lokaal geen besluit wordt genomen, wordt de beslissing mogelijk op een ander niveau genomen (provinciaal of landelijk). We streven er naar dat er op lokaal niveau een besluit wordt genomen, waarbij maximaal rekening is gehouden met de omgeving.

Meer over RES Twente 2.0

Vervolg

De energietransitie is een dynamisch proces. Iedere twee jaar vindt een actualisatie plaats. De RES Twente zorgt voor meetbare tussenresultaten aan de hand van de monitor RES Twente op het gebied van Verbruik en besparing, opwek elektriciteit en opwek warmte. Deze monitor wordt ieder half jaar geactualiseerd. Daarnaast geeft de Klimaatmonitor een actueel beeld over lokale CO2-uitstoot, energieverbruik en hernieuwbare energie.

Op 1 januari 2025 moeten de vergunningen voor energieprojecten zijn verleend om in 2030 gerealiseerd te kunnen zijn.

Lokaal versus regionaal

Iedere gemeente volgt een eigen pad om te komen tot beleidskeuzes en de omgeving te informeren en betrekken. In veel gevallen is afstemming nodig met de buurgemeenten, aangezien de opwek van elektriciteit veelal (gemeente)grensoverschrijdende impact heeft. Bovendien willen we waar mogelijk een koppeling maken met andere maatschappelijke opgaven, zoals verbeteren biodiversiteit, natuurherstel, klimaatadaptatie, verduurzaming van de landbouw en waterkwaliteit. Dat vereist een integrale aanpak, die ook gebiedsgericht en dus (gemeente)grensoverstijgend is. Daarin vervult de RES Twente een faciliterende en verbindende rol.

In de planning:

31 03 2022 - Concept tussenstand RES Twente 2.0
01 07 2022 - Tussenstand RES Twente 2.0
01 07 2023 - Ontwerp RES Twente 2.0