Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Vanaf de eerste stap

Het Klimaatakkoord brengt een opdracht aan de regio’s met zich mee. Toch ervaart Twente de opgave niet als moeten. De partners in de RES maken samen de stap en willen uit eigen overtuiging bijdragen aan de Energiestrategie Twente en daarmee aan het klimaatakkoord van Nederland.

Heden

De concept-RES Twente is vastgesteld in de colleges van B&W in Twente, Gedeputeerde Staten en in het Dagelijks Bestuur van waterschap Vechtstromen. Vanwege de coronacrisis was er geen gelegenheid dit voorstel direct in bijeenkomsten te bespreken. Daarom is ervoor gekozen een schriftelijke inventarisatieronde te organiseren onder alle fracties in de gemeenteraden, Gedeputeerde Staten en het Algemeen Bestuur van het waterschap. De voorzitter van de stuurgroep RES Twente heeft de concept-RES Twente begin juni 2020 verstuurd aan het Nationaal Programma RES.

Inmiddels is de uitwerking gestart en werken de partners aan de RES Twente 1.0, die in juli 2021 wordt opgeleverd. De RES Twente zet in op een haalbare en betaalbare RES Twente 1.0, met aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke acceptatie en kosteneffectiviteit. Uw gemeente neemt het initiatief om met inwoners, grondeigenaren, initiatiefnemers en andere betrokkenen in gesprek te gaan over de uitvoering van de energietransitie.

Alle uitwerkingen, adviezen van het PBL en de wensen en bedenkingen van volksvertegenwoordigers worden verwerkt in de definitieve RES 1.0. Deze wordt uiterlijk op 1 juli 2021 door alle regionale volksvertegenwoordigers vastgesteld.

2015

2030

Benieuwd naar de planning?

De volgende stap: 1 juli 2021

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de voorstellen van de 30 regio's doorgerekend. Dit heeft geresulteerd in een tussenanalyse.

Tussen de concept-RES en de RES 1.0 zitten wij niet stil. Samen met ondernemers, inwoners, grondeigenaren, onderwijs, woningcorporaties en andere maatschappelijke partijen maken we de slag van plan naar ontwikkeling. Gemeenten en provincie zorgen dat de RES-plannen omgevormd worden tot beleid. Per gebied werken gemeenten locaties en mogelijkheden uit voor de opwek van zon- en windenergie. En er worden in Twente afspraken gemaakt over de inzet van beschikbare warmtebronnen. Op 1 juli 2021 moet de RES Twente definitief zijn: RES 1.0.

Wat zijn de bouwstenen voor de concept-RES?

Voor de concept-RES zijn in Twente verschillende bouwstenen onderzocht die kunnen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. We hebben een mix van deze bouwstenen nodig om Twente energieneutraal te maken, waarbij de gemeenten zelf een eigen invulling geven aan de energiemix. Welke mogelijkheden zijn er om duurzame energie op te wekken, waar is er ruimte voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit, waar liggen voor Twente specifieke kansen en uitdagingen en welke uitgangspunten worden gehanteerd? Ook omschrijft de RES Twente de mogelijkheden voor duurzame warmtevoorziening: welke warmtebronnen zijn er beschikbaar voor zowel de steden als het platteland? De bouwstenen dragen stuk voor stuk bij aan de Regionale Energiestrategie Twente. Hieronder staan alle bouwstenen duidelijk uitgelegd.

Bekijk hier de infographic Energie RES-gebied Twente.

In de planning

In de periode Op weg naar RES Twente 1.0. organiseren we diverse bijeenkomsten voor verschillende betrokkenen. Klik hier voor een totaaloverzicht.

De volgende momenten staan in de agenda:

Aanmelden kan via energiestrategie@regiotwente.nl. Vermeld bij uw aanmelding uw naam, organisatie en datum van de bijeenkomst.

09 09 Startbijeenkomst Op weg naar RES Twente 1.0 (ambtelijk)
23 10 Bestuurlijke bijeenkomst Op weg naar RES Twente 1.0
28 10 Bijeenkomst Op weg naar RES Twente 1.0 belanghebbenden en geïnteresseerden
29 10 Bijeenkomst RES Twente voor volksvertegenwoordigers
02 11 Bestuurlijke bijeenkomst Ruimtelijke Ordening
19 11 Twenteraad: infosessie RES Twente
25 11 Ambtelijke bijeenkomst eerste concept RES Twente 1.0
26 11 Regionale werksessie lokale initiatiefnemers Energie en Duurzaamheid
01 12 Webinar resultaten systeemstudie Overijssel
02 12 Regionale klankbordsessie Natuur & Landschap en Landbouw & Leefbaarheid
11 12 Bestuurlijke bijeenkomst bespreken eerste versie RES Twente 1.0
05 02 Bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomst bespreken eindconcept RES Twente 1.0
10 02 Bijeenkomst eindconcept RES Twente 1.0 voor belanghebbenden en geïnteresseerden
11 02 Bijeenkomst eindconcept RES Twente 1.0 voor volksvertegenwoordigers
19 02 Bestuurlijke bijeenkomst bespreken ontwerp RES Twente 1.0