Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en meld u aan voor onze nieuwsbrief onder vermelding van nieuwsbrief. Of lees meer in onderstaande nieuwsberichten:

21-09-2021

Prinsjesdag: RES-regio’s krijgen geld voor 2022

In de Rijksbegroting zijn middelen opgenomen voor de RES-regio’s om verder te werken aan de uitvoering van de RES 1.0 en het uitwerken van de RES 2.0.
09-09-2021

Omgevingsprogramma Nieuwe Energie Hengelo vastgesteld

27-08-2021

Meedenken over warmtevisie Twenterand

Om de klimaatverandering tegen te gaan, willen we in 2050 in Nederland geen gebouwen meer verwarmen met aardgas. Twenterand heeft de Warmtevisie in ontwerp vastgesteld. Inwoners kunnen hier kennis van nemen en laten weten wat ze ervan vinden.
10-07-2021

RES Twente 1.0 opgeleverd

De RES Twente 1.0 is vastgesteld door 12 Twentse gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van de waterschappen en Provinciale Staten. Op 9 juli 2021 heeft Louis Koopman als voorzitter van de stuurgroep RES Twente de RES Twente 1.0 opgeleverd aan het NP RES.
07-07-2021

Regionale plan-MER

De RES Twente start na de zomer met een regionale plan-MER. Door milieu- en gezondheidseffecten vroegtijdig in beeld te brengen via de m.e.r-procedure en hierbij verschillende alternatieven te beschouwen, kan tijdig worden bijgestuurd waar nodig.
09-06-2021

Hengelo geeft voorkeursvolgorde duurzame opwek elektriciteit

Hengelo heeft energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Het onderzoeksbureau Bosch & van Rijn heeft de Hengelose zoekgebieden onderzocht en vergeleken. De gemeenteraad beslist eind 2021. Nu zijn eerst de inwoners aan zet.
03-06-2021

Beantwoording Kamervragen over voortzetting RES-proces

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius beantwoordt vragen over het voortzetten van het proces van Regionale energiestrategieën (RES).
02-06-2021

RES Twente heeft aandacht voor effect gezondheid

De RES Twente wil bij windprojecten rekening houden met de bebouwde kom en veilige afstanden tot woningen, zodat de gezondheidseffecten minimaal zijn. Op weg naar RES Twente 2.0 wordt expliciet aandacht besteed aan de gezondheidseffecten van windenergie.
27-05-2021

Webinar RES Vooruit

De uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES’en) is een complex proces. Vier onafhankelijke werkgroepen adviseerden over diverse knelpunten. Daarover gaat het webinar 'De RES Vooruit'.
26-05-2021

Borne stelt energievisie vast

De gemeenteraad van Borne heeft 25 mei de Energievisie vastgesteld. Daarmee is de koers voor de energietransitie in Borne bepaald. Daarmee is ook de bijdrage van Borne voor de RES Twente definitief: 17 GWh energie opwekking via zonnevelden en 3 GWh via zonnepanelen op grote daken.
26-05-2021

Reacties belanghebbenden en antwoorden

RES Twente heeft schriftelijke reacties ontvangen van enkele belangengroepen. Hoewel er geen sprake is van een formele terinzagelegging, hebben we deze schriftelijke reacties wel beantwoord in een overzicht. De mondelinge reacties, de schriftelijke reacties en andere signalen zijn gezamenlijk meegewogen bij de totstandkoming van de strategische koers.
22-05-2021

Eindrapport grensoverschrijdend samenwerken

In opdracht van provincie Gelderland, provincie Overijssel en deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben stichting kiEMT en de EnergieAgentur.NRW gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van een grensoverschrijdend programmabureau op het gebied van energietransitie.
19-05-2021

Twenteraad

Op 19 mei 2021 heeft de initiatiefgroep RES Twente een bijeenkomst georganiseerd voor de Twenteraad. RES Twente was te gast.
18-05-2021

App voor meer inzicht in maatschappelijke kosten wind en zon

De RES Twente heeft samen met Universiteit Twente een app ontwikkeld om bestuurders, volksvertegenwoordigers, belanghebbenden en andere geïnteresseerden meer inzicht te geven in de kosten voor de duurzame opwek van elektriciteit. De app RES Twente draagt bij aan het creëren van bewustwording over de maatschappelijke kosten en de benodigde investeringen.
18-05-2021

Gemeenten, waterschap en provincie stellen strategische koers vast

De RES Twente vraagt de 14 Twentse gemeenten, waterschappen en provincie Overijssel om de strategische koers RES Twente 1.0 vast te stellen. De ontvangen moties en reacties op het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 zijn meegenomen en hebben geleid tot een aanscherping. In mei/juni stellen de gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van het waterschap en de provinciale Staten de strategische koers vast.
06-05-2021

Energie opwekken op Westermaat Campus

Kunnen er lagere windmolens geplaatst worden op bedrijvenpark Westermaat Campus als alternatief voor grote windturbines? En hoeveel energie kan daar opgewekt worden door parkeerplaatsen te overkappen met zonnepanelen en de daken te benutten als zonnedak? Coöperatie Westermaat Campus, onder leiding van ondernemer Harrie Evers, meldde zich met een aantal. De gemeente en provincie zijn aan het rekenen gegaan en duidelijk wordt dat een deel van de plannen haalbaar is.
29-04-2021

Integraal energiesysteem 2050

Met het rapport ‘Het Energiesysteem van de Toekomst’ maken de Nederlandse netbedrijven gedetailleerd inzichtelijk hoe onze energiehuishouding eruit kan zien in 2050. Duidelijk is dat er op korte termijn (politieke) keuzes nodig zijn; voor de grote aanpassingen moet de schop nú op de goede plaats de grond in.
26-04-2021

Gezondheidseffecten windturbines

In 2020 heeft het RIVM onderzocht wat bekend is over de gezondheidseffecten van windturbines. Hieruit blijkt dat hoe sterker het geluid van windturbines, des te groter de hinder ervan. Lees meer in de vragen en antwoorden van het RIVM.
22-04-2021

Burgerparticipatie bij innovaties in de energietransitie

Met de energietransitie gaat ons energiesysteem veranderen en deze verandering heeft effect op inwoners en hun omgeving. De betrokkenheid van burgers in de energietransitie is essentieel. New Energy Coalition organiseert op 20 mei 2021 een webinar over burgerparticipatie bij innovaties. Lees meer ...
22-04-2021

Bijeenkomst regionale belanghebbenden

Op 15 april 2021 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor regionale belanghebbenden. Na een korte terugkoppeling wat is opgehaald vanuit verschillende perspectieven, was er gelegenheid om in subgroepen vragen te stellen en belangrijkste kansen en zorgpunten in te brengen. Lees meer ...
12-04-2021

Gespreksassistent energietransitie

NP RES heeft de RES-gespreksassistent ontwikkeld. Je kunt er als raadslid, bestuurder, inwoner of initiatiefnemer gemakkelijk doorheen navigeren om feiten te checken en antwoorden te vinden op veelgestelde vragen.
09-04-2021

Werkkaart met zoekgebieden

Op weg naar de RES Twente 1.0 brengen we zoekgebieden in kaart voor grootschalige opwek van elektriciteit via wind- en zonne-energie. Stapsgewijs krijgen we inzicht in hoe we onze gezamenlijke ambitie van 1,5 TWh gaan realiseren.
08-04-2021

Mono-vergisting voor duurzame opwek gas

Met relatief veel buitengebied en agrarische bedrijven beschikt Twente over verschillende biomassabronnen, zoals mest. Deze kunnen worden benut als alternatief voor aardgas om gebouwen te verwarmen. Via mono-mestvergisting is de kans zeer nihil dat vervuilende bijproducten worden toegevoegd en past goed bij kringlooplandbouw.
02-04-2021

Beleidsregels zonnevelden vastgesteld

01-04-2021

Online sessie: 15 april 2021

Op 15 april 2021 organiseert de RES Twente een online sessie voor belanghebbenden. Komt u ook? De bijeenkomst van 8 april as. komt hiermee te vervallen.
01-04-2021

Overijssel stopt voorlopig met ondersteuning biomassaprojecten

De provincie Overijssel stopt voorlopig met de financiële ondersteuning van biomassaprojecten waarbij sprake is van verbranding van hout. Er worden bij het Energiefonds Overijssel geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen.
30-03-2021

Noordoost Twente verlaagt bod opwek elektriciteit

De Noordoost Twentse gemeenten hebben voor 2030 in de concept RES een gezamenlijk bod ingediend bij de RES Twente. Dat bod wordt nu verlaagd van 335GWh naar 225GWh, wat vooral invloed heeft op het aantal grote windmolens. Deze wijziging hoeft niet te leiden tot een wijziging in het bod van andere gemeenten.
30-03-2021

Wierden stelt Transitievisie Warmte vast

De gemeenteraad van Wierden heeft de Transitievisie Warmte vastgesteld. In de Warmtevisie geeft Wierden richting aan hoe gebouwen in de toekomst aardgasvrij kunnen worden verwarmd. Daarnaast wordt beschreven welke stappen hiervoor worden genomen vóór 2030.
29-03-2021

Subsidie voor Coöperatieve Energieopwekking

Vanaf 1 april 2021 is de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking van kracht. Deze regeling is bedoeld voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van hernieuwbare elektriciteit en vervangt de postcoderoosregeling.
26-03-2021

Duurzaam perspectief leefomgeving

Op 31 maart 2021 vindt de allereerste NOVI-conferentie plaats met talkshows, webinars en interactieve sessies. Kennisdelen en inspiratie opdoen staan centraal. Het programma telt inmiddels al ruim vijftig sessies.
25-03-2021

Rijssen-Holten laat inwoners kiezen

Gemeente Rijssen-Holten wil samen met inwoners en belanghebbenden locaties aanwijzen voor de mogelijke komst van windmolens.
24-03-2021

Kan het bod duurzame opwek nog wijzigen?

Een veel gestelde vraag van onder meer de raadsleden, gaat over de totstandkoming van het bod voor de duurzame opwek van elektriciteit. Samen willen we 1,5 TWh realiseren, maar hierin bepaalt iedere gemeente haar eigen bod. We hebben afgesproken dat iedere gemeente naar vermogen en binnen de eigen mogelijkheden de ambities bepaalt.
22-03-2021

Betrokken bij klimaat

Klimaatbeleid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda en de uitwerking ervan raakt ons allemaal. De komende periode zullen ingrijpende keuzes voor de toekomst moeten worden gemaakt en uitgevoerd op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Het adviesrapport Betrokken bij klimaat geeft inzicht in de rol van burgerfora bij het ontwikkelen en uitvoeren van klimaatbeleid.
19-03-2021

Kan het elektriciteitsnet de duurzame opwek aan?

De netbeheerders Enexis, Coteq en Tennet hebben een impactanalyse afgerond, die beter zicht geeft op de benodigde investeringen in de netcapaciteit.
09-03-2021

Voorlopig ontwerp RES Twente beschikbaar

De stuurgroep heeft het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 met een aantal procesafspraken voorgelegd aan de 14 Twentse gemeenten, het waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel. Een belangrijke tussenstap, bedoeld om de komende periode reacties te verzamelen van raadsleden, statenleden, maar ook de regionale belanghebbenden vanuit verschillende perspectieven.
08-03-2021

Kamerbrief stand van zaken RES-sen

De ministeries EZK en BZK informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van het proces rond de Regionale Energiestrategieën (RES’en) en de belangrijkste uitdagingen daarbij voor de komende periode.
04-03-2021

Hoe denkt u over het klimaatbeleid?

Van vrijdag 5 maart tot 14 maart 2021 kunnen inwoners deelnemen aan een landelijke online raadpleging over het klimaatbeleid. Alle Nederlanders kunnen dan aangeven welke keuzes zij zouden maken als zij op de stoel van het nieuwe kabinet zouden zitten.
24-02-2021

Energievisie Enschede ter inzage

Van 18 februari tot en met 31 maart 2021 ligt de ontwerp-Energievisie ter inzage. Deze ontwerp Energievisie is op 8 februari 2021 vastgesteld door het College van B&W van Enschede. Meer weten? Bezoek op 4 maart 2021 het online Energie-café.
18-02-2021

Noordoost Twentse gemeenten blij met zienswijzen windbeleid

Tot 5 februari 2021 konden inwoners en belanghebbenden een zienswijze indienen op het concept windbeleid van Noordoost Twente. In totaal zijn er 209 zienswijzen binnengekomen: 48 in Dinkelland, 18 in Oldenzaal, 43 in Losser en 100 in Tubbergen. De gemeenten gaan graag in gesprek met de inwoners over het windbeleid.
18-02-2021

Besluitvorming in twee stappen

De RES Twente 1.0 is geen eindstation, maar een koersdocument om de energietransitie mogelijk te maken. De besluitvorming vindt plaats in twee stappen. De fase van maart/april is opiniërend, zodat vervolgens in mei/juni de besluitvorming plaats kan vinden.
12-02-2021

Bijeenkomst beslissers

Op 11 februari hebben bijna 100 volksvertegenwoordigers deelgenomen aan de online bijeenkomst van de RES Twente. Tijdens de bijeenkomst is een toelichting gegeven op het besluitvormingsproces. Daarnaast is toegelicht hoe we invulling gaan geven aan de RES Twente 1.0: een koersdocument om bij te dragen aan de klimaatdoelen en onze ambities in 2030.
11-02-2021

Bijeenkomst belanghebbenden

Op 10 februari hebben bijna 80 belanghebbenden deelgenomen aan de online bijeenkomst van de RES Twente. De inbreng van de deelsessies van 28 februari zijn teruggekoppeld en we hebben op hoofdlijnen toegelicht hoe we de inbreng in de RES Twente 1.0 verwerken.
10-02-2021

Werkgroepen Kansen en Knelpunten presenteren adviesrapport

Vier onafhankelijke werkgroepen hebben in opdracht van NP RES gezocht naar oplossingen voor knelpunten waar de regio’s tegenaanlopen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een RES.
03-02-2021

Jaarverslag lobby 2020 is beschikbaar

In het jaarverslag lobby 2020 is een overzicht opgenomen van de lobbydossiers en de uitgezette acties die bijdragen aan de energietransitie.
03-02-2021

Masterclasses en congressen NP RES

Het Nationaal Programma RES organiseert de volgende online masterclasses/congressen.
03-02-2021

Bijeenkomsten tussenstand RES Twente 1.0

De RES Twente organiseerde eind 2020 een reeks bijeenkomsten. In januari/februari vindt opnieuw een reeks met bijeenkomsten plaats.
02-02-2021

Lokale werkgroepen geven invulling aan bod Hellendoorn

De plannen van lokale energiewerkgroepen zijn de bouwstenen voor het totale energieplan van de gemeente Hellendoorn. Met de inbreng van de ingediende plannen wordt het bod van de gemeente Hellendoorn voor de RES Twente van 71 GWh gehaald.
01-02-2021

PBL geeft meer inzicht in bod RES-ssen

Het Planbureau Leefomgeving (PBL) heeft berekend dat de optelsom van de regionale plannen leidt tot een bod van 52,5 TWh. Nadere verkenning levert een inschatting voor hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2030 op met een bandbreedte van 31,2 tot 45,7 TWh, en een middenwaarde van 38,2 TWh. Of het doel van 35 TWh wordt gehaald, is nog geen gegeven.
29-01-2021

Monitor RES Twente is live

De monitor van de RES Twente is live. Deze monitor geeft een actueel beeld van het verbruik en besparing van elektriciteit en warmte, maar ook de stand van zaken ten aanzien van het realiseren van onze doelen voor het opwekken van elektriciteit en de warmtetransitie. We geven inzicht in de cijfers per gemeente en voor Twente als geheel.
28-01-2021

Regionale werksessie belanghebbenden

Tijdens de regionale werksessie voor belanghebbenden hebben we verschillende perspectieven samen willen brengen. Op 10 februari 2021 vindt terugkoppeling plaats over wat we tot nu toe hebben opgehaald en hoe we de inbreng verwerken in de RES Twente 1.0.
28-01-2021

Herijking uitsluitingsgebieden windenergie Noordoost Twente

Provincie Overijssel staat windturbines toe in de zoekgebieden die door de gemeenten van Noordoost Twente zijn aangewezen. Wel is expliciet afgesproken, dat rekening moet worden gehouden met het behoud van de ruimtelijke kwaliteit.
27-01-2021

Persoonlijke verhalen in magazine Onze toekomst

Het Nationaal Programma RES laat de energietransitie en de Regionale Energiestrategie (RES) tot leven komen via persoonlijke portretten en verhalen in het online magazine Onze Toekomst.
27-01-2021

In gesprek met omgeving

De afstemming met de omgeving vindt plaats op verschillende niveaus.. Op regionaal niveau zorgt de RES Twente dat betrokkenen goed op de hoogte zijn en hun vragen, kansen en zorgen kenbaar kunnen maken. De RES Twente organiseerde eind 2020 een reeks bijeenkomsten. In januari/februari volgt opnieuw een reeks met bijeenkomsten.
27-01-2021

Tweede Kamer aandacht voor grensoverschrijdende energie-uitwisseling

Vandaag is wethouder Jaimi van Essen van gemeente Losser in gesprek met de Tweede Kamer om grensoverschrijdende energie-uitwisseling mogelijk te maken.
21-12-2020

Meerderheid inwoners is voor duurzame energieopwekking in Noordoost Twente

Een ruime meerderheid van de inwoners in Noordoost Twente ziet klimaatverandering als een probleem. Diezelfde meerderheid vindt dat we onze energie daarom duurzaam moeten gaan opwekken.
17-12-2020

Verlenging inzagetermijn concept windbeleid Noordoost Twente

Het gezamenlijke windbeleid voor de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen ligt als concept ter inzage bij de afzonderlijke gemeenten, zodat inwoners daarop kunnen reageren. De gemeenten van Noordoost Twentse hebben de termijn verlengd tot en met 5 februari 2021.
07-12-2020

Energievisie van Borne ligt ter inzage

Op 24 november 2020 is de gemeenteraad akkoord gegaan om de Energievisie van Borne vrij te geven voor inspraak. Inspraak is mogelijk van 10 december 2020 tot 20 januari 2021.
03-12-2020

Overijssel kijkt vooruit: toekomstscenario’s energiesysteem

Een succesvolle, haalbare en betaalbare energietransitie in Overijssel vereist een robuust en flexibel energiesysteem. Om de juiste bestuurlijke keuzes te kunnen maken, is inzicht nodig in de ontwikkeling van het energiesysteem op de langere termijn.
02-12-2020

Themasessies Landbouw & Leefbaarheid en Natuur & Landschap

Op 2 december 2020 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden gericht op de raakvlakken met andere maatschappelijke ontwikkelingen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we ingezoomd op de RES Twente 1.0 vanuit de perspectieven Landbouw & Leefbaarheid en Natuur & Landschap.
26-11-2020

Bijeenkomst lokale initiatieven

Op 26 november 2020 heeft een werksessie plaatsgevonden met de Lokale Energie Initiatieven en de Lokale Initiatieven Duurzaamheid. Een zinvolle sessie waarbij we in gesprek zijn gegaan over de invulling van 50% lokaal eigendom en het versterken van het lokale en regionale netwerk van energiecoöperaties en stichtingen duurzaamheid.
26-11-2020

Warmtenetten Hengelo en Enschede meest innovatief en duurzaam

Tijdens het Nationaal Warmtecongres 2020 zijn de warmtenetten van Hengelo en Enschede in de prijzen gevallen. Het warmtenet in Hengelo is het meest innovatieve warmtenet van Nederland. Het warmtenet van Enschede is het duurzaamste warmtenet. Een mooie stap op weg naar Twente als warmteregio.
25-11-2020

Webinar systeemstudie Overijssel op 1 december 2020

Op 1 december 2020 vindt een webinar plaats waar de resultaten uit een systeemstudie in Overijssel worden toegelicht. Hierin zijn de mogelijke ontwikkelingen in het Overijsselse energiesysteem richting 2050 verkend op basis van vier nationaal ontwikkelde klimaatneutrale toekomstbeelden.
25-11-2020

Wat vinden Twentse jongeren van wind- en zonne-energie?

Het NPRES heeft in samenwerking met JongRES een landelijk onderzoek onder jongeren laten uitvoeren naar hun mening over duurzame energie. De centrale vraag: Wat vinden jongeren van zonne- en windenergie? De resultaten van onze regio leest u in dit bericht.
19-11-2020

Bijeenkomst Twenteraad

Op 19 november 2020 organiseerde de Twenteraad een informatiebijeenkomst over de RES Twente voor raadsleden, leden van het Algemeen Bestuur van het waterschap en Statenleden. Tijdens de bijeenkomst aandacht voor de vragen uit een eerdere bijeenkomst voor de volksvertegenwoordigers en een kijkje in de keuken bij de buren.
19-11-2020

Onder voorwaarden windturbines toestaan in Noordoost Twente

De provincie Overijssel wil meewerken aan de plaatsing van windmolens in delen van het Nationaal Landschap Noordoost Twente. De vier gemeenten in Noordoost-Twente willen 18 windturbines en 12 lokale energieprojecten mogelijk maken voor de opwek van hernieuwbare energie.
17-11-2020

Gesprek over zoekgebieden duurzame energie Hengelo

Inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners en andere belangstellenden kunnen met experts praten over de zoekgebieden in Hengelo voor het opwekken van wind- en zonne-energie. Hiervoor organiseert Hengelo digitale energiemarkten en spreekuren in het stadhuis. Of geef uw mening via het HengeloPanel.
13-11-2020

In gesprek met de omgeving

De afstemming met de omgeving vindt plaats op verschillende niveaus en met betrokkenen vanuit verschillende achtergronden. Alle processen zijn er op gericht om samen met de omgeving invulling te geven aan de RES Twente 1.0. Een aankondiging van de komende bijeenkomsten.
13-11-2020

Aan de slag in thematafels

Momenteel werken diverse inhoudelijk betrokkenen van de partners binnen thematafels aan de invulling van de een conceptversie van de RES Twente 1.0. Zij nemen de inbreng mee uit de bijeenkomsten, maar ook van de afzonderlijke gemeenten.
10-11-2020

Subsidieregeling voor versnelling warmtenetten

Provincie Overijssel trekt zeven miljoen euro uit om de realisatie van warmtenetten te versnellen. Er komt onder meer een subsidieregeling voor investeringen in warmtenetten en het Energiefonds Overijssel kan straks leningen aan warmtenetten verstrekken.
05-11-2020

Twentse onderwijsinstellingen leiden professionals op

Studenten van het ROC Twente, Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente werken samen aan oplossingen voor de energietransitie via challenge-based learning. Ook bestaande professionals kunnen hieraan meedoen.
04-11-2020

Noordoost Twente wil ook windenergie

De colleges van de gemeenten komen, onder de vlag van Energie van Noordoost Twente met een gezamenlijk concept windbeleid. Vanaf 10 november leggen de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen het windbeleid formeel ter inzage voor inwoners.
04-11-2020

Jongeren willen meedenken over energietransitie

Jongeren willen meedenken over de energietransitie. Anne Schipper overhandigde op verzoek van het Nationaal Programma het onderzoek van I&O Research namens JongRES aan Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.
03-11-2020

Wierden lanceert website

Gemeente Wierden lanceert de website wierdengaatvoorduurzaam.nl. Een oproep aan inwoners en ondernemers om met goede initiatieven te komen om energie duurzaam op te wekken en om energie te besparen.
29-10-2020

Bijeenkomst beslissers RES Twente 1.0

Op 29 oktober 2020 organiseerde de RES Twente een informatiebijeenkomst voor raadsleden, leden van het Algemeen Bestuur van het waterschap en Statenleden. Mede op basis van deze inbreng gaan we vervolgstappen zetten op weg naar de RES Twente 1.0. De presentatie is beschikbaar, de livestream volgt.
29-10-2020

Noordoost Twente vraagt mening inwoners

De inwoners van gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen kunnen tot 22 november een enquête invullen over duurzame opwek van energie (zon en wind) in hun gemeente.
28-10-2020

Bijeenkomst belanghebbenden RES Twente 1.0

Op 28 oktober 2020 organiseerde de RES Twente een informatiebijeenkomst voor belanghebbenden. Tijdens deze bijeenkomst is de stand van zaken toegelicht en konden de deelnemers in subgroepen per thema de kansen en zorgen kenbaar maken. De presentatie is beschikbaar, de livestream volgt.
28-10-2020

Noordoost Twente onderzoekt oprichting duurzaam energiebedrijf

Is een eigen, duurzaam energiebedrijf interessant om sneller duurzame energie te produceren in Noordoost Twente? Dat is de vraag waarnaar de vier gemeenten in Noordoost Twente - Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen - een onderzoek starten.
23-10-2020

Uitnodiging bijeenkomst belanghebbenden

Op 28 oktober 2020 vindt de bijeenkomst 'Op weg naar RES Twente 1.0' plaats voor belanghebbenden.
22-10-2020

Webinar Lokaal eigendom

Wat houdt lokaal eigendom in? Wat verwachten we van inwoners, lokale ondernemers en lokale energiecoöperaties? Hoe geven gemeenten lokaal eigendom vorm? Hoe draagt lokaal eigendom bij aan draagvlak onder inwoners? Bekijk hier het webinar van 22 oktober 2020 over lokaal eigendom.
13-10-2020

Verzoek om ruimte grensoverschrijdende energie-uitwisseling

De provincies Drenthe, Limburg en Overijssel en gemeenten Kerkrade, Losser en Emmen hebben minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat opgeroepen om de drie gemeenten aan te wijzen als experimenteergebied voor uitwisseling van hernieuwbare elektriciteit met de Duitse buurgemeenten.
01-10-2020

Oplevering tussentijdse analyse PBL

Op 1 oktober heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een tussenanalyse opgeleverd. De regio’s willen volgens het PBL graag bijdragen aan de klimaatdoelen, maar er zijn ook knelpunten.
16-09-2020

Hengelo stelt zoekgebieden vast

Hengelo wil over 10 jaar minstens 67 GWh (GigaWattuur) elektriciteit duurzaam opwekken. Daarmee kunnen 20.000 Hengelose huishoudens van stroom worden voorzien. De gemeente voert dit najaar het gesprek met de samenleving over deze zoekgebieden. Op 29 september praat de raad over de RES en de zoekgebieden.
11-09-2020

Een kijkje in de keuken bij ... Vennegoor installaties

Vandaag bezocht de stuurgroep RES Twente het installatiebedrijf van André Vennegoor. Zijn bedrijfspand is zelfvoorzienend op het gebied van elektrisch, gas en water. Lokale initiatieven van inwoners en ondernemers zijn medebepalend hoe we onze ambities realiseren binnen de energiestrategie.
09-09-2020

Startbijeenkomst Op weg naar RES Twente 1.0

Op 9 september heeft de aftrap plaatsgevonden 'Op weg naar de RES Twente 1.0'. Na de opening van voorzitter van de stuurgroep RES Twente Louis Koopman, heeft de kersverse programmamanager Jan Jaap Kolkman onder meer de gezamenlijke vertrekpunten, de tijdslijn om te komen tot de RES Twente 1.0 en de organisatie toegelicht.
09-09-2020

Twentse gemeenten nemen duurzame energie af bij Twence

Tien Twentse gemeenten ondertekenen samenwerkingsovereenkomst met Twence voor afname van duurzame energie uit de regio.
04-09-2020

Zonnepark bij RWZI Oldenzaal geopend

Vandaag is het zonnepark bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Oldenzaal officieel in gebruik genomen. Dit zonnepark draagt bij aan de ambitie van de RES Twente om in 2030 de helft van het elektriciteitsverbruik duurzaam op te wekken.
06-07-2020

Tool Energie in Twente live

Draai zelf aan de knoppen en kijk wat dit betekent voor uw gemeente en wat het effect is voor de regio! Hoe wekt u 1,5 TWh op aan duurzame energie?
19-06-2020

Duurzaam energie opwekken in kleinschalig landschap

Duurzaam elektriciteit opwekken met zon en wind in het kleinschalige Twentse landschap? Samen op weg.
18-06-2020

Twente wil helft van huidige elektriciteitsverbruik zelf opwekken

Twente wil zich ontwikkelen als warmteregio en 50% van haar huidige elektriciteitsverbruik duurzaam opwekken. Bekijk de ambities per gemeente.
08-06-2020

Wensen en bedenkingen op concept-RES Twente

De wensen en bedenkingen van overheidsorganisaties over de concept-RES op een rijtje.
08-06-2020

Concept-RES Twente landelijk aangeboden

Twente is één van de 30 regio’s die een concept-RES landelijk heeft aangeboden. Een belangrijke eerste stap in de energietransitie.
27-05-2020

Doorrekening concept-RES Twente

De Doorrekening concept-RES Twente beschrijft de impact van regionale plannen op de energie-infrastructuur en geeft inzicht in verschillende scenario’s.
16-04-2020

In 2030 helft huidige elektriciteitsverbruik duurzaam opwekken

Binnen 10 jaar wil Twente de helft van het huidige elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken.