Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Twente als warmteregio

De RES Twente 1.0 is meer dan alleen de duurzame opwek van elektriciteit, het gaat ook om de ontwikkeling als significante warmteregio. Voor de RES Twente 1.0 inventariseren we de warmtevraag en het warmte-aanbod (warmtebronnen) in Twente. Ook brengen we in kaart met welke wijken gestart wordt om voor 2030 gebouwen en woningen op een haalbare en betaalbare wijze duurzaam te verwarmen met de beschikbare warmtebronnen. Dus zonder fossiele brandstoffen. De gemeenten stellen daarvoor een Transitievisie Warmte op voor 2022 om stapsgewijs de wijken aardgasvrij te maken. Voor iedere wijk komt er een wijkuitvoeringsplan waar de definitieve keuze wordt gemaakt voor het alternatief voor aardgas.

Regionale Structuur Warmte

Via de Regionale Structuur Warmte vindt afstemming plaats over de inzet van duurzame warmtebronnen. Het tijdspad van de Transitievisie Warmte loopt echter niet gelijk aan die van de RES Twente. De RES Twente 1.0 geeft daarom nog geen volledig beeld over de verdeling van de duurzame bronnen en de warmtevraag in de wijken. In de RES 2.0 en de RES-sen die daar op wordt een totaalbeeld gegeven.

Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen

De gemeenten realiseren uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte om stapsgewijs de wijken aardgasvrij te maken. Vervolgens gaan gemeenten samen met de omgeving aan de slag met wijkuitvoeringsplannen om wijken een definitief alternatief voor aardgas vast te stellen en de duurzame warmtebronnen waarop aanspraak wordt gedaan, zoals het stedelijk warmtenet. Daarbij houden ze rekening met de haalbaar- en betaalbaarheid. De wijkuitvoeringsplannen/-projecten worden gefaseerd opgesteld.

Op dit moment hebben de volgende gemeenten Transitievisie Warmte vastgesteld:

Warmtebronnen optimaal benutten

Duurzame opwek elektriciteit en de warmtetransitie zijn niet los van elkaar te zien. Twente heeft unieke kansen om een warmteregio te ontwikkelen. Door het benutten van de beschikbare warmtebronnen, is minder elektriciteit nodig om woningen en bedrijven te verwarmen. Sterker nog, zonder warmtenetten en opwek van biogas voor de gebouwde omgeving is er meer duurzame opwek van elektriciteit nodig. En dat is niet mogelijk vanwege het kleinschalige Twentse landschap. Daarom moet er maximaal worden ingezet op het benutten van de beschikbare duurzame warmtebronnen om wijken haalbaar en betaalbaar aardgasvrij te verwarmen.

Om te voorkomen dat bronnen onbenut blijven of gemeenten aanspraak maken op dezelfde bron in de Transitievisie Warmte, is het belangrijk om nu al regionale afspraken te maken. De uitwerking van de randvoorwaarden voor een energieneutraal en aardgasvrije wijken vindt plaats in de RES 2.0.

Warmtevraag

De warmtevraag brengen we in kaart op basis van het huidig verbruik. Deze gegevens worden jaarlijks geactualiseerd in de monitor. De monitor verschijnt binnenkort op deze website.

Warmtebod

Energie- en grondstoffenproducent Twence is de grootste producent van Hoge Temperatuurwarmte (HT) in Twente. Met de restwarmte van bedrijven in het stedelijk gebied van Twente kunnen meer dan 100.000 woningen in Twente worden verwarmd.

De restwarmte van bedrijven, diverse (houtgestookte) installaties en biogasinstallaties kunnen stedelijke warmtenetten voeden. In de toekomst kunnen de regionale warmtebronnen worden aangevuld met warmte van geothermie.

Ontwikkeling tot warmteregio

Er liggen veel kansen in Twente voor de ontwikkeling van een duurzame warmtevoorziening. In onze regio met relatief veel buitengebied is het mogelijk om gebruik te maken van lokale houtachtige biomassa en biogas die al beschikbaar is via regulier onderhoud van bossen en groen. De kleinere biomassa-installaties in onze regio zijn duurzaam, juist omdat zij gebruik maken van biomassa uit Twente (in plaats vanuit het buitenland) en door vergisting van de beschikbare mest in Twente. Nu wordt minder dan 5% van de beschikbare mest in Twente vergist. Met de juiste randvoorwaarden kan de potentie worden vergroot en organisatorisch en economisch haalbaar gemaakt. Daarnaast is de bijdrage van Twence voor het opwekken van energie vanuit afvalstromen en biomassa die niet geschikt zijn voor materiaaltoepassingen groot.

In Twente zijn momenteel 280.000 woningen die we verwarmen met aardgas. Met alle inzet van beschikbare biomassa uit de regio zouden we in Twente 140.000 woningen met biogassen en brandbare biomassastromen kunnen verwarmen. Daarnaast willen we een regionaal warmtenet ontwikkelen door beschikbare warmtenetten met elkaar te verbinden via een regionale warmte-infrastructuur en de bovenlokale warmtebronnen optimaal te benutten voor de verwarming van 100.000 woningen met Twence als grootste warmtebron. Bovendien ligt er in Twente een uitgebreide gasinfrastructuur van de Gasunie, de NAM, Cogas en Coteq. Momenteel wordt onderzocht of dit deels ingezet kan worden voor biogastransport.

Infrastructuur

Vanuit de RES Twente willen we de bestaande warmtenetten verbinden met een regionale warmte-infrastructuur. Daarmee ontwikkelen we een regionaal stedelijk warmtenet, dat bedoeld is om het stedelijk gebied van diverse gemeenten in de toekomst van warmte te kunnen voorzien. Voor het buitengebied onderzoeken we de mogelijkheden ten aanzien van biogas en biomassa.

Let op! Het is het niet mogelijk om biogas en biomassa in te zetten om invulling te geven aan de opgave voor elektriciteit vanuit de RES Twente. Voor warmte-opwek en elektriciteitsopwek zijn er ambities. Met het oog op toekomstig verbruik is het van belang om op beide ontwikkelingen voortuitgang te boeken.

Biogasnet/Groengasnet

Biomassa & Biogas kunnen in belangrijke mate bijdragen aan onze energieopgave in Twente en daarmee ook de benodigde bijdrage aan het klimaatakkoord. Mede op basis van deze vorm van duurzame energie opwekken, zijn we in staat om onze woningen te verwarmen. Biomassa uit de regio, die alleen geschikt is voor energietoepassingen, kan voor 24% bijdragen als potentieel voor verduurzamen van de warmtebehoefte van woningen in Twente (exclusief de biomassacentrale van Twence).

Lees meer over biomassa en biogas:

Download hier de kaart van het regionaal warmtenet