Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

RES Twente 1.0: Strategische koers

In de periode mei tot juli 2021 is de RES Twente 1.0 vastgesteld door 12 Twentse gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van de waterschappen Vechtstromen, Rijn & IJssel en Drents Overijsselse Delta en Provinciale Staten. Daarmee is er steun voor de regionale koers voor een lange termijn samenwerking in Twente om elektriciteit duurzaam op te wekken (1,5 TWh) en de warmtetransitie te realiseren. Zo dragen we bij aan de doelen uit het Nationaal Klimaatakkoord en het verminderen van de CO2-uitstoot.

Op 9 juli 2021 heeft Louis Koopman als voorzitter van de stuurgroep RES Twente de RES Twente 1.0 opgeleverd aan het Nationaal Programma RES. Hierbij is aangetekend, dat besluitvorming in de gemeenteraad van Enschede volgt en dat de gemeenteraad van Rijssen-Holten nu niet wil instemmen met de RES Twente 1.0. De gemeenteraad van Rijssen-Holten koppelt de besluitvorming aan de resultaten het participatieproces in de gemeente. Het College van B&W van de gemeente Rijssen-Holten steunt de gezamenlijke ambitie om 1,5 TWh duurzaam op te wekken en de warmtetransitie te realiseren.

Verdiepend onderzoek op weg naar RES Twente 2.0

De volksvertegenwoordigers hebben bij vaststelling aandacht gevraagd voor onder meer de betrokkenheid van de omgeving in het proces, gezondheid en landschappelijke inpassing. “Op weg naar RES Twente 2.0 is volop aandacht voor de uitwerking hiervan én voor de uitwerking van onze ambitie mits er landelijk middelen beschikbaar komen voor de financiering van de uitvoering van de RES 1.0.,” vertelt Louis Koopman, voorzitter stuurgroep RES Twente. “Zo gaan we aan de slag met een regionale plan-MER. Dit was al opgenomen als vervolgstap in de RES Twente 1.0. en sluit ook aan bij de uitspraak van de Raad van State en de reactie van de staatssecretaris hierop. Verder houden we de resultaten van de onderzoeken van het RIVM nauwlettend in de gaten en trekken samen op met de GGD Twente als het gaat om de volksgezondheid. Zo brengen we milieu- en gezondheidseffecten vroegtijdig in beeld, kan een lokale doorvertaling worden gemaakt en kunnen we waar nodig het proces bijsturen.”

Samenwerking met omgeving

De RES Twente 1.0 is een regionale strategische koers voor 2030 die zich richt op een haalbaar en betaalbare energietransitie, mét oog voor de verschillende belangen en andere maatschappelijke opgaven. “Dat is een pittige opgave, die we alleen samen kunnen realiseren. Daarom versterkt de RES Twente de komende jaren de samenwerking met de omgeving. Dit geven we samen met de gemeenten en een vertegenwoordiging van de belanghebbenden vorm. Ook zal een optimalisatieslag plaatsvinden door middel van subregionale samenwerking, zodat de energietransitie betaalbaar is voor iedereen én onze ambities kunnen worden gerealiseerd.”

Start van dynamisch proces

Louis Koopman kijkt met tevredenheid terug op het proces om te komen tot een RES Twente 1.0. “We wisten vooraf dat de lat hoog lag om tot een voorstel te komen in een relatief korte tijd. De RES Twente 1.0 is een belangrijke eerste stap op weg naar 2030 en verder.”

Lees meer over de vaststelling RES Twente 1.0:

Koersdocument RES Twente 1.0

Bijlagenboek RES Twente 1.0

Procesafspraken RES Twente 1.0

De belangrijkste punten op een rijtje:

  • De RES Twente houdt vast aan de gezamenlijke ambitie om 1,5 TWh elektriciteit duurzaam op te wekken. Dat doen we zoveel mogelijk met zon op dak. Maar we kijken ook naar de mogelijkheden van windturbines en zonnevelden, bijvoorbeeld nabij bedrijventerreinen, hoofdwegen, kanalen en spoorwegen.
  • Op basis van de huidige voorstellen voor een bijdrage aan wind- en zonne-energie van alle gemeenten samen, zijn we er nog niet. We verwachten dat we het tekort kunnen dichten, door afstemming en de technologische ontwikkelingen.
  • Voor de warmte-opgave geldt dat de partners van RES Twente een warmte-infrastructuur realiseren door bestaande warmtenetten te verbinden en met nieuwe warmtenetten uit te breiden. Zo kunnen wijken haalbaar en betaalbaar aardgasvrij verwarmd worden.
  • Daarnaast wordt de potentie van biogas/groengas onderzocht voor het verwarmen van woningen en bedrijven in plattelandsgemeenten, het buitengebied en andere gebouwen die niet op een andere betaalbare wijze verwarmd kunnen worden.
  • Om de energietransitie mogelijk te maken, is het noodzakelijk om te investeren in het energienetwerk. Om tot betaalbare oplossingen te komen, is een optimale mix van wind- en zonne-energie nodig. De RES Twente app geeft meer inzicht in de maatschappelijke kosten en de benodigde investeringen voor de duurzame opwek van elektriciteit, zodat hierin bestuurlijke keuzes gemaakt kunnen worden.
  • We vragen de komende jaren aandacht van alle inwoners van Twente om energie te besparen. Want, wat we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken.
  • De RES Twente draagt als bouwsteen bij aan de gemeentelijke en provinciale omgevingsvisie die een gezamenlijk kader vormen voor ruimtelijke kwaliteit.
  • De RES Twente stimuleert dat de opbrengsten van energieprojecten worden ingezet voor landschapsversterking. Ook creëren we nieuwe win-win situaties en verdienmodellen door verbinding te leggen met andere maatschappelijke opgaven.
  • De partners van de RES Twente zorgen dat inwoners, ondernemers, belanghebbenden en jongeren nog intensiever worden geïnformeerd en betrokken op weg naar RES Twente 2.0. Binnen de Twentse Energie Agenda stemmen de partners van de RES Twente af met kennisinstellingen, specialisten op diverse terreinen, maar ook met een vertegenwoordiging van belanghebbenden vanuit diverse perspectieven, ondernemers en inwoners.