Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Twentse Energie Agenda

De (technologische) ontwikkelingen op het gebied van het produceren en opslaan van duurzame techniek gaan razendsnel. Als in de periode van nu tot 2030 nieuwe technieken toepasbaar zijn, dan is het mogelijk om dit in te wisselen als bron voor de opwek van elektriciteit of als warmtebron. Bovendien willen we ook klaar zijn om onze ambities in uitvoering te brengen en daarvoor is onder meer kennis, capaciteit en mankracht nodig. In de Twentse Energie Agenda besteden we aandacht aan de ontwikkelingen die nu in gang zijn of worden gezet, maar een langere doorlooptijd hebben. De RES Twente zet in op het delen van kennis en ervaring en het onderling verbinden van betrokkenen van de RES Twente, kennisinstellingen, bedrijfsleven, Lokale Energie Initiatieven en belanghebbenden in de komende jaren. Ontwikkelingen die de energietransitie kunnen versnellen houden we nauwlettend in de gaten.

Innovatie en technologische ontwikkelingen

Innovatie en technologische ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld kernenergie, thorium, waterstof, geothermie en aquathermie kunnen nieuwe mogelijkheden bieden voor de energietransitie. Inwoners en ondernemers die zich in de afgelopen periode hebben gemeld met mogelijke kansen die zij zien, brengen we met elkaar en met kennisinstellingen en betrokken specialisten in contact. Voor een doorvertaling naar de uitvoering worden ook een vertegenwoordiging van diverse LEI betrokken.

Energietransitie en innovatie

Tijdens de startbijeenkomst heeft prof. dr. ir. Jos Keurentjes aandacht besteed aan Energie en innovatie. Hij gaf inzicht in de ontwikkelingen rondom onderzoeken die nu actueel zijn en relevant voor de energietransitie. Daarbij belichtte hij het toekomstig energiesysteem in al zijn facetten: lokaal, regionaal en (inter)nationaal.

Bekijk de opname van de deelsessie Energie en innovatie van prof. dr. ir. Jos Keurentjes

Flexibel energiesysteem

Omdat het niet altijd waait en de zon niet altijd schijnt, wordt gekozen voor een flexibel energiesysteem. Dat begint met gebruik van energiebronnen die elkaar aanvullen. De mix van zon en wind zorgt al voor een stabieler net dan de opwek met alleen wind- of zonne-energie. Daarnaast is het van belang om te zorgen voor een goede buffer en mogelijkheid om de energie op te slaan bij pieken, zodat het inzetbaar is op momenten dat er geen elektriciteit wordt opgewekt. De duurzame opslag- en bufferoplossingen zijn nu nog zeer prijzig. Innovatie en doorontwikkeling op dit vlak is dan ook van groot belang.

Waterstofhub Twente

De waterstofhub Twente is een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijven. In oktober 2021 wordt deze geopend. De komende jaren wordt binnen deze waterstofhub gekeken naar de kansen in de transport-, voeding- en maakindustrie, maar ook naar de mogelijkheden binnen de energietransitie.

Bekijk de film over de waterstofhub Twente

Regionale omgevingsanalyse

Vanuit verschillende perspectieven is de roep om een meer regionale analyse groot. Landschappelijk gezien is er een analyse uitgevoerd door HNS Landschapsarchitecten. Maar de wens is groot om dit ook vanuit andere invalshoeken te benaderen en dat breed te toetsen in de vorm van Omgevingseffectrapportage (OER). Een OER kan als input dienen voor besluiten die in RES Twente 2.0 vastgelegd worden en voor de onderbouwing van ruimtelijke plannen en vergunningen. Ook kan het onderzoek uit de OER worden gebruikt om regionaal de juiste keuzes te maken binnen het afwegingskader van systeemefficiëntie, ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke acceptatie op weg naar RES Twente 2.0. De invulling van een mogelijke regionale OER wordt momenteel vormgegeven.

Optimalisatie en subregionale afstemming

Door op (sub)regionaal niveau in gesprek te gaan met elkaar en de omgeving ontstaan nieuwe kansen en is er ruimte voor een integrale gebiedsgerichte aanpak. Bovendien kunnen de partners elkaar versterken om samen tot slimmere oplossingen te komen, combinaties te maken en verbindingen te leggen met andere maatschappelijke opgaven. Zo ontstaan mooie win-win-situaties en nieuwe oplossingen voor de ruimtelijke, duurzame, sociale en economische vraagstukken van vandaag en morgen. Denk hierbij aan kansen en mogelijke risico’s voor natuurontwikkeling, biodiversiteit, duurzame landbouw, klimaatadaptatie, bossenstrategie, herstel en versterken landschap, circulaire economie, volksgezondheid, mobiliteit, arbeidsmarkt, onderwijs, etc. Daarnaast zijn de verwachtingen hoog als het gaat om de subregionale afstemming en er ontstaan nieuwe kansen en verdienmodellen die kunnen zorgen voor een sociaaleconomische impuls en bij kunnen dragen aan andere maatschappelijke opgaven. Samen kunnen we werken aan een optimalisatieslag om onze pittige opgave te kunnen realiseren.

Kansen voor economie en arbeidsmarkt

Tot 2050 zullen er in Nederland bijna acht miljoen woningen aardgasvrij gemaakt moeten worden, dat zijn 13.000 wijken. In Twente gaat het om 475 wijken en buurten die van het aardgas afgekoppeld moeten worden de komende 25 tot 30 jaar. Om dat te realiseren zijn voldoende goed geschoolde arbeidskrachten met zogenaamde ‘green skills’. Daarnaast ontstaan door de energietransitie nieuwe banen in projectontwikkeling en infrastructuur, zal er extra vraag ontstaan in de bouw- en installatiesector voor energieprojecten voor duurzame opwek elektriciteit en het verduurzamen van gebouwen en woningen.

Onderwijs

Om de energietransitie te laten slagen, liggen er, vooruitlopend op de arbeidsmarkt, ook uitdagingen bij het onderwijs. Mede op initiatief van de Universiteit is er een Human Capital Agenda voor de energietransitie ontwikkeld. In deze Human Capital Agenda werken het ROC, hogeschool Saxion én de Universiteit samen om het onderwijs te faciliteren voor de nieuwe banen die gaan ontstaan in de energietransitie. Daarbij wordt gekeken naar het opleiden van de schoolverlaters, maar ook naar het omscholen en doorontwikkelen van personeel dat nu al actief is op de arbeidsmarkt. Om de regionale economie en arbeidsmarkt duurzaam te versterken, willen de kennisinstellingen samenwerken met het bedrijfsleven, lokale overheden, werknemers, burgers en maatschappelijke instellingen, zodat Twente klaar is voor de uitdagingen en kansen die de energietransitie biedt.

Niets doen is geen optie. Doe je mee?

Op weg naar RES Twente 2.0 is de samenwerking met de omgeving nóg belangrijker. Om processen te versnellen en verbinding te leggen met andere opgaven die ook om ruimte vragen, is een brede samenwerking cruciaal. We gaan aan de slag met koppelkansen en thema´s, zoals biogas/groengas, biomassa, waterstof, aquathermie, geothermie en opslag.