Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico
Terug naar nieuws
13-11-2020

Aan de slag in thematafels

Momenteel werken diverse inhoudelijk betrokkenen van de partners binnen thematafels aan de invulling van de een conceptversie van de RES Twente 1.0. Zij nemen de inbreng mee uit de bijeenkomsten, maar ook van de afzonderlijke gemeenten. Op 11 december 2020 vindt een bestuurlijke bijeenkomst plaats waar de eerste opzet wordt besproken. Vervolgens vindt in februari afstemming plaats over een eindconcept. De planning is om in maart de ontwerpversie van de RES Twente 1.0 voor te leggen ter besluitvorming aan gemeenten, waterschappen en provincie. Eerst aan de colleges en het dagelijks bestuur en in mei/juni aan de gemeenteraden, het Algemeen Bestuur en de Provinciale Staten.

De thematafels zijn werkgroepen die zich richten op grootschalige opwek, de ruimtelijke kwaliteit, systeemefficiëntie en de gebouwde omgeving (warmte). Naast de inhoudelijke thematafels zijn er ook de ondersteunende werkgroepen die zich richten op monitoring, communicatie & participatie en lobby. De coördinatoren geven een korte toelichting over de voortgang binnen hun thematafel.

Rein Jonkhans, coördinator elektriciteit (grootschalige opwek):

“Binnen de thematafel grootschalige opwek kijken we naar mogelijke clustergebieden voor grootschalige opwek. Dit vereist een samenwerking tussen gemeenten, omdat de kansen voor ontwikkeling van grootschalige opwek veelal op de grensgebieden liggen tussen gemeenten. De samenwerking en afstemming tussen diverse gemeenten vindt momenteel plaats. Voor het realiseren van onze opgave zetten we zoveel mogelijk zon op dak in, maar dat moet worden aangevuld met opwek van zonnevelden en windenergie. De mix van zon en wind is nodig, anders is het realiseren van 1,5 TWh in 2030 niet haalbaar.”

Ed van ‘t Erve, coördinator elektriciteit (ruimtelijke kwaliteit en systeemefficiëntie):

“Bij de vaststelling van de concept-RES, eerder dit jaar, is geconstateerd dat er bij de uitwerking van de plannen voor hernieuwbare elektriciteit meer aandacht moet zijn voor ruimtelijke kwaliteit en systeemefficiëntie. Onze werkgroepen ondersteunen de gemeenten daarbij. Dat doen we door het onderwerp te agenderen voor (bestuurlijke) bijeenkomsten en te verwijzen naar instrumenten die daarbij kunnen worden gebruikt. Individuele gemeenten kunnen, als ze daar om vragen, ook advies krijgen. We hebben de Twentse gemeenten gevraagd om voor 1 december 2020 te laten weten waaruit hun bijdrage aan de RES Twente 1.0 bestaat (zowel kwantitatief als kwalitatief). Het resultaat daarvan zal door ons worden geanalyseerd. Die analyse kan vervolgens door bestuurders worden gebruikt om vast te stellen of, en zo ja, waar en hoe er op het vlak van systeemefficiëntie en ruimtelijke kwaliteit verbeteringen mogelijk zijn in het Twentse bod.”

Ineke Nijhuis, coördinator gebouwde omgeving (warmte):

“In 2020/2021 actualiseren de gemeente hun transitievisie warmte. Vanuit de RES Twente brengen we de vraag en het aanbod van warmte in kaart. We werken aan een regionaal warmtenet om gebouwen in het stedelijk gebied te kunnen verwarmen en aan een biogasnet dat ingezet kan worden voor gebouwen in het landelijk gebied. De gemeenten bepalen zelf per wijk hoe ze het beste de woningen aardgasvrij kunnen verwarmen, zonder dat dit meer elektriciteit gaat kosten én dat het haalbaar en betaalbaar is en blijft voor onze inwoners.”

Merlinn van Nieuwkuijk, coördinator monitoring:

“De werkgroep monitoring brengt momenteel de stand van zaken in kaart op het gebied van energieverbruik van woningen en bedrijven, de duurzame energieopwekking, het gasverbruik van woningen en bedrijven, de productie van warmte en biogas en de aanleg van een stedelijk warmtenet en een biogasnetwerk. Dat doen we op basis van beschikbare gegevens uit onder meer de klimaatmonitor en het Centraal Bureau van de Statistieken (CBS). We vullen de gegevens aan met de beschikbare kennis en informatie bij de gemeente en de netbeheerders. Zo krijgen we een goed beeld van de voortgang en wat we nog moeten realiseren om duurzaam energie op te wekken en wat we moeten doen om energie te besparen. Samen brengen we aanbod en toekomstig verbruik van elektriciteit en warmte in balans.”

Willem Wijnen, coördinator communicatie & participatie:

“In de afgelopen periode hebben we diverse bijeenkomsten georganiseerd om de maatschappelijke dialoog over de invulling van de RES Twente 1.0 vorm te geven. We ondersteunen de gemeenten, zodat zij hun omgeving eenduidig kunnen informeren en betrekken, maar vooral ook om verbinding te leggen tussen gemeenten en te zorgen voor een integrale aanpak als het gaat over het combineren van opgaven. We stimuleren om vragen en ideeën te delen. Met tools zoals digitale schetsborden, webinars, een overzicht van vragen en antwoorden willen we inzicht geven in wat wel/niet kan binnen de kaders van ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke acceptatie en systeemefficiëntie. Samen zorgen we dat de RES Twente 1.0 haalbaar en betaalbaar is met draagvlak van de maatschappij.”

Marie-José Herik-Jonker, coördinator lobby:

“Voor sommige thema’s geldt dat landelijk (of soms zelfs Europees) afstemming nodig is. Waar nodig voeren we een lobby uit. Dat doen we bijvoorbeeld op het gebied van biogas en biomassa. Hiervoor werken we samen met BEON, het samenwerkingsverband voor biogrondstoffen en duurzame energie in Oost-Nederland. Rondom de grensoverschrijdende energietransitie werken we samen met regio’s in Drenthe en Limburg. We willen samenwerken met Duitse grensregio’s als het gaat om het opwekken en verbruiken van duurzame energie, maar daarvoor is ruimte nodig binnen de bestaande regelgeving. Daarnaast voeren we de eerste gesprekken om de mogelijkheden voor geothermie en aquathermie verder te verkennen. Bij alle lobby dossiers werken we intensief samen met onze partners en betrekken we deskundigen.”

Meer weten van de thematafels?