Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Zoekgebieden

De gemeenten stellen, al dan niet in afstemming met hun omgeving, zoekgebieden vast. Dit wordt veelal geborgd in een energievisie en/of visie op zon- en/of windbeleid. Het kan ook zijn dat de raad een toetstingskader heeft vastgesteld. In dat geval wordt veelal gesproken over kansgebieden.

Belangrijk om te weten

In de RES Twente 1.0 leggen we de zoekgebieden voor duurzame opwek van elektriciteit en de beoogde mix van wind- en zonne-energie vast. Daarbij is het van belang om te weten, dat:

 • Zon op dak (> 300 vierkante meter) onze eerste voorkeur heeft, maar alleen met zon op dak kunnen we onze doelen niet halen.
 • Wind levert meer rendement dan zonne-energie. Bovendien neemt een windturbine minder ruimte in beslag dan zonnevelden. Zo levert 1 windturbine hetzelfde op als circa 8 tot 15 hectare zonnevelden (afhankelijk van de hoogte en het vermogen van de windturbine).
 • Windturbines zijn veel zichtbaarder in het landschap (ook van ver) en dat roept reacties op in de omgeving. Wij houden rekening met behoud van de landschappelijke kwaliteit. In het proces is veel aandacht voor landschappelijke inpassing, zowel bij zonnevelden als windturbines. Het advies van HNS landschapsarchitecten gebruiken we als leidraad. Dit is ook de basis voor behoud van ruimtelijke kwaliteit in de omgevingsvisie van de Provincie Overijssel.
 • Vanuit kosteneffectiviteit en systeemefficiëntie is het van belang om rekening te houden met de mogelijkheden om aan- en afvoer aan te sluiten op het net. Als grootschalige opwek van wind- en zonne-energie geclusterd wordt en nabij een redelijke afstand van een netwerkstation wordt ontwikkeld, dan is het mogelijk om extra te investeren, omdat de opwek rendabel is. Kleinschalige en versnipperde opwek is niet wenselijk vanuit de ruimtelijke kwaliteit, maar ook niet voor een haalbaar en betaalbaar energienetwerk.
 • Bij het vinden van de zoeklocaties voor windturbines houden we rekening met de afstand tot de bebouwde kom. Hiervoor volgen we de landelijke normen.
 • Verder onderzoeken we de mogelijkheden om de infrastructuur langs snelwegen, waterwegen en spoorlijnen te benutten als zoeklocaties voor zon en wind. Hiervoor is veel draagvlak in de samenleving.

Kosteneffectiviteit en systeemefficiëntie

In afstemming met inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en volksvertegenwoordigers bepalen we welke zoekgebieden geschikt zijn voor het duurzaam opwekken van elektriciteit en warmte. Voor het denkkader en het maatschappelijk gesprek hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • Energiemix: voor het realiseren van onze ambities (1,5 TWh in 2030) is een combinatie nodig van zonne- en windenergie
 • Clustering: bronnen voor het opwekken van elektriciteit willen we bij voorkeur clusteren in het landschap
 • Bundeling van bronnen: de opwek van zonne-energie en windenergie bij elkaar
 • Efficiëntie en kostenbesparing transport: vraag en aanbod dichtbij elkaar
 • Verwarming van gebouwen via een warmtenet: Verwarming van gebouwen via een warmtenet vereist minder opwek aan duurzame elektriciteit. Het gebruik van bijvoorbeeld een warmtepomp, vereist meer elektriciteitsverbruik. Sterker nog, zonder warmtenetten, is het duurzaam opwekken van voldoende elektriciteit niet mogelijk.

Uitgangspunten ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit is de mate waarin bij ontwikkelingen tegemoet wordt gekomen aan de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van gebouwen en/of gronden. In de concept-RES Twente (d.d. 16/04/20) hebben we afgesproken dat we bij:

 • De uitwerking van de plannen voor zonne- en windenergie rekening houden met de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving, door in te zetten op:
  • Gebruikswaarde: meervoudig ruimtegebruik, door de energie-opgave te koppelen aan andere relevante maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, natuur, landbouw, en/of projecten zoals infrastructuur;
  • Belevingswaarde: aansluiting bij gebiedskenmerken of het creëren van een nieuwe landschappelijke structuur, we gaan verrommeling tegen en hanteren regionale ruimtelijke kaders hanteren voor een samenhangend beleefbaar landschap;
  • Toekomstwaarde: omkeerbaarheid, toekomstvastheid en blijvende kwaliteitsverbetering.
 • Het opwekken van elektriciteit uitgaan van een voorkeursvolgorde, te weten:
 1. Meervoudig ruimtegebruik; zon op dak wordt maximaal gestimuleerd. Bij zon op land wordt een combinatie gezocht met andere relevante maatschappelijk opgaven.
 2. Monofunctioneel wind op land.
 3. Monofunctioneel zon op land en op water.

Van belang is verder dat de provincie Overijssel voor de inpassing van zonnevelden in het landschap de handreiking zonnevelden van de provincie Overijssel (d.d. 21/04/20) heeft opgesteld. Deze handreiking is gebaseerd op de regels voor ruimtelijke ontwikkeling in de provinciale Omgevingsverordening en geeft daarmee scherpte aan de toepassing van de verordening.

Gemeenten hebben bij de uitwerking van het aspect ruimtelijke kwaliteit in hun plannen bovendien gebruik kunnen maken van:

Werkkaart zoekgebieden

De gemeenten volgen elk een eigen werkwijze en snelheid om te komen tot het vinden van zoekgebieden. Op dit moment zijn enkele zoekgebieden (in concept) vastgesteld. In een werkkaart geven we de stand van zaken weer voor zover de zoekgebieden bekend zijn. In deze kaart zijn ook de belangrijkste landschapstypen uit het advies van HNS Landschapsarchitecten verwerkt.

De werkkaart is in ontwikkeling en inhoudelijk vinden de komende periode mogelijk wijzigingen plaats vanwege beleid en visies die lokaal worden vastgesteld. We stellen de werkkaart ter beschikking, maar het is van groot belang dat u zich realiseert dat dit een weergave is van het werkproces waar we ons in bevinden.

Bekijk de werkkaart RES Twente van februari 2021

Welke zoekgebieden zijn vastgesteld?

Op dit moment zijn de zoekgebieden vastgesteld voor:

De gemeenten van Noordoost Twente hebben een concept windbeleid vastgesteld. Dit ligt vanaf 10 november formeel ter inzage. Na verwerking van reacties nemen de afzonderlijke gemeenteraden een besluit over het windbeleid.

Voor gemeenten waar de zoekgebieden wel al zijn vastgesteld, worden de gesprekken gevoerd over de verdere invulling van het duurzaam opwekken van elektriciteit en warmte, lokaal eigendom en gezamenlijke inzet besparing.

Bijlagen in redeneerlijn grootschalige opwek

In de technische analyse redeneerlijn grootschalige opwek, zijn detailkaarten opgenomen van de meest kansrijke gebieden - met aanpassing van beleidsmatige regels en benutting van de wettelijke eisen - voor het aanbrengen van grootschalige voorzieningen voor wind en zon.

De redeneerlijn grootschalige opwek is een technische analyse, die geen rekening heeft gehouden met bijvoorbeeld het afwegingskader van de RES Twente. Het kan zijn dat gemeenten straks andere zoekgebieden voorstellen in de RES Twente 1.0, die afwijken van onderstaande concentratiegebieden.

We verwachten dat de rapporten en onderstaande kaarten van concentratiegebieden helpen om met elkaar het gesprek te voeren om tot een voorstel te komen.

gebied 1: nabij Hellendoorn, Twenterand, Wierden

gebied 2: gemeente Wierden

gebied 3: Rijssen-Holten, nabij Hellendoorn en Hof van Twente

gebied 4: Wierden, nabij Rijssen-Holten en Almelo

gebied 5: Hof van Twente, nabij Rijssen-Holten en Wierden

gebied 6: gemeente Hof van Twente

gebied 7: nabij Enschede en Haaksbergen

gebied 8: gemeente Haaksbergen

gebied 9: gemeente Losser

gebied 10: gemeente Losser

gebied 11: Losser en Dinkelland

gebied 12: Dinkelland en Tubbergen

gebied 13: Dinkelland nabij Tubbergen

gebied 14: Twenterand en Tubbergen

gebied 15: Twenterand nabij Tubbergen

gebied 16: Almelo, Twenterand, Tubbergen