Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Voorkeursvolgorde

Op weg naar RES Twente 2.0 vindt subregionale afstemming plaats over de zoekgebieden en de mix van wind- en zonne-energie. We gaan uit van deze voorkeursvolgorde, maar projecten kunnen uiteraard parallel aan elkaar worden gerealiseerd (het is dus geen tijdsvolgorde):

  • Zon op dak: zoveel mogelijk benutten
  • Grootschalige opwek: Clustergebieden met windturbines en zonnepanelen in veldopstelling in combinatie met andere maatschappelijke opgaven
  • Monofunctioneel wind op land in combinatie met andere maatschappelijke opgaven (meer stabiliteit en rendement dan zon op land);
  • Monofunctioneel zon op land en op water in combinatie met andere maatschappelijke opgaven (meer stabiliteit en rendement dan zon op land);

RES Twente houdt rekening met de volksgezondheid, landschappelijke waarden, natuurgebieden en de leefomgeving van dieren (vogels en insecten). Voor het opwekken van elektriciteit nabij bedrijventerreinen, opwek van zon en wind langs Rijkswegen en langs (water)wegen is draagvlak. Vanuit een pilot met het Ministerie van EZK en Rijkswaterstaat worden de mogelijkheden verkend om langs de Rijkswegen een energielandschap te ontwikkelen en percelen die direct grenzen aan de A35, A1 (tot Frans op de Bult) of de N35 daarvoor te benutten.

De Natura 2000-gebieden en andere waardevolle (cultuurhistorische) gronden zijn opgenomen op de werkkaart. Sommige gemeenten hebben het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en andere bijzondere landschapstypen als uitsluitingsgebied aangewezen of opgenomen in het toetsingskader. Dit is lokaal maatwerk.

Integrale aanpak en koppelkansen

Er wordt dus rekening gehouden met natuur en landschap en voorkeur voor zoekgebieden nabij infrastructuur. Maar ruimte is schaars en de grond is heel hard nodig voor diverse opgaven. Daarom is het van belang om integraal en gemeentegrensoverschrijdend met elkaar in gesprek te gaan, koppelingen te maken met andere maatschappelijke opgaven en samen de meest geschikte locaties te bepalen. Een gebiedsgerichte aanpak en participatie met de omgeving is dan ook cruciaal. Daarbij worden ook de mogelijkheden verkend voor een bijdrage aan herstel en behoud van het landschap en nieuwe verdienmodellen.

Subregionale samenwerking

Via de subregionale samenwerking brengt de RES Twente de (on)mogelijkheden in kaart. Een regionale MER-procedure zorgt dat alle locaties grondig worden afgewogen en de effecten op ruimtelijke kwaliteit in kaart worden gebracht.

Aandachtspunten vanuit de omgeving

Uit de reacties van (een vertegenwoordiging van) inwoners, regionale belanghebbenden en volksvertegenwoordigers blijkt dat er het meeste draagvlak is voor zon op dak. Dit wordt in het huidige bod maximaal benut. Momenteel kunnen niet alle aanvragen voor teruglevering worden gerealiseerd vanwege beperkte netcapaciteit of omdat zon op dak verzekeringstechnisch niet mogelijk is. Vanuit de omgeving heerst mede daardoor het gevoel dat de kansen voor zon op dak nog onvoldoende worden benut.

Na zon op dak wordt voorkeur gegeven aan projecten langs infrastructuur (snelwegen, provinciale wegen, Twentekanaal en bedrijventerreinen). Dat kunnen zonnevelden of windturbines zijn.

Hoewel de inzet van windturbines goed gecombineerd kan worden met bijvoorbeeld de landbouwfunctie, stuit de inzet van windturbines ook op weerstand. Zeker nabij woonwijken, daar waar het landschap hoog gewaardeerd wordt en nabij natuurgebieden met veel bijzondere vogels en insecten. Dat heeft te maken met de landschappelijke inpassing en zorgen om de mogelijke gezondheidseffecten van windturbines. Kleinere windturbines worden veelvuldig genoemd als alternatief, maar tegenargumenten zijn ook gehoord aangezien er daar meer van nodig zijn voor dezelfde opwek en de kosten hoger zijn. De RES Twente wil bij windprojecten rekening houden met de bebouwde kom en veilige afstanden tot woningen, zodat de gezondheidseffecten minimaal zijn. Hierbij zijn de landelijke normen het uitgangspunt, maar lokaal kunnen andere keuzes worden gemaakt.

Grootschalige zonnevelden stuiten op weerstand als dit ten koste gaat van landbouwgronden en gronden met een hoge landschappelijke waarde. Bovendien levert zonne-energie een instabiele energievoorziening en minder rendement dan bij windenergie, terwijl de kosten voor de aanleg van het net in verhouding hoger zijn.

Voor de investering in duurzame opwek geldt dat aandacht wordt gevraagd voor het hergebruik van materiaal en de kosten om windturbines en zonnevelden na 25 – 30 jaar weer te verwijderen.