Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Hoe duurzaam is biovergisting?

Ga terug

Wat is het verschil tussen mono-vergisting en co-vergisting?

Co-vergisting en mono-vergisting zijn verschillende technieken van vergisting om biogas op te wekken. Beide kunnen worden opgewerkt tot aardgaskwaliteit. In Twente zetten we vooral in op mono-vergisting.

Bij co-vergisting wordt ten minste 50% mest gebruikt en aangevuld met organische biomassa. Bij mono-vergisting wordt één enkel product gebruikt voor vergisting, bijvoorbeeld dierlijke mest of slib bij riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties (RWZI en AWZI).

Waarom is mono-vergisting duurzamer dan co-vergisting?

In co-vergisters wordt dierlijke mest gemengd met andere biomassa, de zogenaamde co-producten. Deze zorgen voor een hogere gasopbrengst. Aangezien het restproduct (digestaat) dat overblijft na vergisting ook wordt gezien als mest, neemt de hoeveelheid mest toe. Dit is een belangrijk nadeel van co-vergisting, aangezien we het mestoverschot willen terugdringen in Nederland.

Bij mono-mestvergisting, wordt alleen mest vergist en kan het mestoverschot worden teruggebracht. Bovendien is de benutting van mest op deze wijze waardevol en kan dit worden gebruikt voor de verwarming van gebouwen.

Hoe zorgt Twence voor mestverwaarding?

Met de nieuw te bouwen mestverwaardingsinstallatie in Zenderen draagt Twence bij aan het volledig verwerken van varkensmest en is een volledig circulair proces. Bij Twence gaat het om een zogenaamde mono-mestvergister. Er is geen sprake van co-vergisting. Er wordt uitsluitend mest verwerkt, zonder dat hier andere vergistbare producten aan toegevoegd worden. Voor het vergistingsproces worden naast minimaal 95% mest input alleen enkele hulpstoffen toegevoegd om het biologische proces en het verwaardingsproces te optimaliseren. In deze mono-mestvergistingsinstallatie gaat Twence jaarlijks 250.000 ton mest verwerken waar diverse nieuwe grondstoffen en duurzame energie van wordt gemaakt.

Op jaarbasis wordt circa 5 miljoen m3 groen gas geproduceerd, vergelijkbaar met een equivalent van 3.000 huishoudens. Tevens wordt er ammoniakwater, kaliummeststof en schoon water geproduceerd. Ammoniakwater, wordt als grondstof gebruikt in de afvalenergiecentrale van Twence in Hengelo. Dit draagt uiteindelijk bij aan minder ammoniak, methaan en CO₂ uitstoot en een gezonde agrarische sector en een vitaal platteland. De kaliummeststof wordt ingezet als kunstmestvervanger en bodemverbeteraar. Op deze wijze komt Twence tegemoet aan de verplichtingen van de agrariërs om mest te laten verwerken en biedt het een oplossing in de nabijheid.

Welke rol heeft biogas/groengas in de verduurzaming?

Een biovergister die werkt op basis van mono-vergisting kan bijdragen aan het terugdringen van het mestoverschot. Dit in tegenstelling tot co-vergisting waarbij mineralen in het restproduct achter blijven, worden mineralen en andere waardevolle componenten uit mest bij mono-vergisting teruggewonnen. Deze mest kan worden uitgereden op landbouwgronden in de nabije omgeving als vervanger van kunstmest en zo bijdragen aan de kringlooplandbouw.

De biovergister van Twence op de Elshorst-Vloedbelt is volledig circulair, draagt bij aan de regionale energietransitie en bevordert de vitaliteit van de agrarische sector in Oost-Nederland.

Waarom is biovergisting van belang voor de RES Twente?

Met relatief veel buitengebied en agrarisch bedrijven beschikt Twente over verschillende biomassabronnen. Voor het voorlopig ontwerp RES Twente is alleen uitgegaan van organische restproducten die lokaal beschikbaar zijn: rundermest, varkensmest, RWZI-slib, GFT, sloot- en bermmaaisel en reststoffen uit de akkerbouw. Mest vormt 97% van het totaal. In Twente wordt vooral ingezet op mono-mestvergisting.

Op dit moment wordt nog geen 5% van de mest ingezet voor biovergisting. In potentie is er nog veel meer beschikbaar voor gaswinning. Zelfs met het terugbrengen van de veestapel met 50% is er voldoende mest om meer dan 50 miljoen m3 groen gas op te wekken. Dat biedt veel kansen voor de warmtetransitie in Twente.

De productie van biogas/groengas met mono-vergisting past goed bij kringlooplandbouw en draagt tevens bij aan het stikstofprobleem dat daarmee een positieve bijdrage levert aan de woningbouwopgave.

Verder werkt de bio-energiesector in Twente met een gedragscode waarbij alleen biomassa wordt ingezet dat van duurzame oorsprong is en waarvan de bron te traceren is.