Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Samen aan de slag

De afgelopen periode is heel hard gewerkt op lokaal en regionaal niveau om belanghebbenden, inwoners en natuurlijk de volksvertegenwoordigers goed te informeren en betrekken. Daarmee hebben we een basis gelegd voor de verdere samenwerking. Want, de oplevering van de RES Twente 1.0 is slechts een tussenstap van een dynamisch proces.

De partners van de RES Twente zorgen dat inwoners, ondernemers, belanghebbenden en natuurlijk jongeren nog intensiever worden geïnformeerd en betrokken op weg naar RES Twente 2.0 om zo te zorgen voor een gelijk kennisniveau. Daarbij zet de RES Twente zich in voor een eerlijk beeld over de (on)mogelijkheden en een open dialoog met de omgeving. Uiteraard worden de beslissers (raadsleden, AB-leden van het waterschap en Statenleden) meegenomen in dit proces.

Informeren omgeving

De RES Twente geeft inzicht in de afwegingen en keuzes, geeft duidelijkheid aan de hand van feiten en fabels en laten zien welk effect energieprojecten hebben op de omgeving met visualisaties. Aan de hand van concrete en regionale projectvoorbeelden zorgt de RES Twente voor inspiratie en dat we van elkaar kunnen leren. Op regionaal niveau zal meer dan voorheen aandacht zijn voor energiebesparing en de wisselwerking tussen elektriciteit en warmte, want wat we niet verbruiken, hoeven we ook niet op te wekken.

Betrekken omgeving

Op regionaal niveau betrekken de partners van de RES Twente kennisinstellingen, specialisten en een vertegenwoordiging van de Lokale Energie Initiatieven (LEI), ondernemers, belanghebbenden, jongeren en overige inwoners bij:

  • Subregionale afstemming voor systeemefficiëntie en ruimtelijke kwaliteit.
  • De programmeertafel van de Twentse Energie Agenda, waarin we samen gebiedsgericht aan de slag gaan met koppelkansen en verdienmodellen.
  • De onderzoekstafel van de Twentse Energie Agenda voor innovatie en de toepasbaarheid van (vernieuwende) ontwikkelingen en technieken. We delen kennis en ervaring, maar gaan ook aan de slag met pilots als dat zinvol lijkt.

Omgevingsadviesraad

Om meer gehoor te kunnen geven aan een afspiegeling van onze samenleving, richt de RES Twente een omgevingsadviesraad op. De adviesraad is representatief voor Twente en de diverse belangen die er spelen met een vertegenwoordiging van alle gemeenten. Hierdoor kan de omgevingsadviesraad ook benaderd worden in het kader van de subregionale samenwerking die nodig is bij bijvoorbeeld de grootschalige en/of gemeentegrensoverschrijdende energieprojecten in clustergebieden.

De omgevingsadviesraad wordt met regelmaat geïnformeerd en geraadpleegd over ontwikkelingen vanuit de RES Twente. Meepraten over gerealiseerd beleid en reeds gemaakte keuzes is niet mogelijk, die worden als een randvoorwaarde gezien voor het vervolggesprek. Maar binnen deze kaders zijn er op weg naar de uitvoering vele aspecten die aan de orde komen.

Minimaal 50% lokaal eigendom

De RES Twente neemt minimaal 50% lokaal eigendom als uitgangspunt. Zo blijven lokale opbrengsten lokaal en is lokaal zeggenschap over de energietransitie mogelijk. De RES Twente ontwikkelt samen met de LEI-Twente een ‘Plan van Aanpak Lokaal Eigendom’. Dit is een handreiking voor gemeenten om samen met de LEI binnen hun gemeente lokaal eigendom vorm te geven en vast te leggen in lokaal beleid. Daarnaast geeft de RES Twente samen met de LEI een handreiking aan gemeenten om de energierekening van inwoners met een lager inkomen zodanig te verlagen, dat zij geen effect voelen van de maatschappelijke kosten die zouden stijgen door investeringen die nodig zijn om de energietransitie mogelijk te maken. Naar verwachting is het plan van aanpak voor lokaal eigendom in juli 2021 beschikbaar.

Energieateliers en verbinding andere programma’s

Samen met het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO) organiseert de RES Twente energieateliers. Binnen dit netwerk vindt thematisch afstemming plaats en zoeken we verbinding met andere programma’s die raakvlakken hebben met de energietransitie. Samen zorgen we dat een integrale gebiedsgerichte aanpak mogelijk is en zorgen we waar nodig voor verdieping en uitwerking van de thema´s die relevant zijn voor de energietransitie.

Gebiedsgerichte en grensoverschrijdende communicatie en participatie

De RES Twente faciliteert de gemeenten bij hun gebiedsgerichte en grensoverschrijdende communicatieprocessen met een juiste mix aan communicatiemiddelen om de verschillende doelgroepen te bereiken en als het wenselijk is, wordt gezorgd voor Q&A-sessies voor inwoners en ondernemers, zodat ze inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden en verbindingen kunnen leggen. De partners stemmen onderling af en de gemeentegrensoverschrijdende afstemming en betrokkenheid van inwoners is cruciaal bij de gebiedsgerichte en grensoverschrijdende aanpak.

Samen aan de slag

De RES Twente geeft de omgevingsadviesraad en de invulling van de programmeer- en onderzoekstafel samen met betrokkenen vorm, die in de afgelopen periode hebben gemeld dat zij graag willen meedenken. Voor de ‘grote groep’ inwoners, ondernemers en belanghebbenden zijn op regionaal en lokaal niveau diverse bijeenkomsten en werkateliers, waarbij het bijvoorbeeld aan de hand van de visualisaties aan de slag gaan met de energieopgave en de effecten op de omgeving.