Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico
Terug naar nieuws
16-04-2020

In 2030 helft huidige elektriciteitsverbruik duurzaam opwekken

Binnen tien jaar kan Twente de helft van het huidige elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken. Om dat te realiseren wil Twente de komende jaren 1,5 TWh (TeraWattuur) elektriciteit opwekken uit zon en wind. De Twentse gemeenten, provincie Overijssel en het Waterschap Vechtstromen doen dat voorstel voor de Regionale Energiestrategie (RES) Twente om bij te dragen aan de landelijke klimaatdoelstellingen. De voorstellen van de gemeenten en de mogelijkheden voor onze regio staan beschreven in de concept-RES Twente.

Mogelijkheden voor duurzame warmte en elektriciteit

Om de helft van het huidige elektriciteitsverbruik in 2030 duurzaam op te kunnen wekken, willen de Twentse bestuurders stevig inzetten op grootschalig zon op dak, zonnevelden en het plaatsen van windmolens of windturbines. Tevens heeft Twente de potentie om een warmteregio te worden.

Naast de opwek van duurzame elektriciteit, beschrijft de concept-RES Twente welke kansen er zijn waarmee Twente aardgasvrij en duurzaam gebouwen en woningen kan verwarmen. Het platteland is een bron van biogas, terwijl in het stedelijk gebied veel industriële restwarmtebronnen aanwezig zijn. Met deze twee bronnen is er potentie om 64% van alle woningen in Twente duurzaam te verwarmen. De potentie van duurzame warmtebronnen heeft ook een gunstig effect op de elektriciteitsbehoefte, volgens Louis Koopman, voorzitter van de stuurgroep RES Twente: “als we de duurzame warmtebronnen optimaal benutten, hoeven we ook minder elektriciteit duurzaam op te wekken”.

Gemeenten dragen elk steentje bij

Gemeenten hebben voor de concept-RES Twente een eigen voorstel gedaan, waarin staat beschreven op welke wijze hun gemeente kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Volgens Louis Koopman, voorzitter van de Stuurgroep RES Twente, is het voorstel dat Twente doet in deze concept-RES het resultaat van een gedegen en lange voorbereiding. “Er is brede steun voor dit eerste voorstel, al hebben we door de coronacrisis helaas nog geen optimaal democratisch proces kunnen doorlopen. Voor sommige colleges is het akkoord op dit eerste concept daarom nog onder voorbehoud van raadsgoedkeuring”, geeft Koopman aan.

Afwegingen voor locatiekeuze windmolens en zonnevelden, inzet warmtebronnen

De exacte locaties voor zonne- en windenergie zijn nog niet bekend. Elke gemeente is zelf verantwoordelijk voor de locatiekeuze. In de komende periode gaan ze, in samenspraak met inwoners, grondeigenaren en betrokkenen, afwegen welke locaties in aanmerking komen. Ook waar welke warmtebronnen ingezet gaan worden, is nu nog niet bekend. De bebouwing van Twente is immers overal anders, denk alleen al aan steden of platteland. Elke gemeente is daarom zelf verantwoordelijk voor de transitievisie warmte. Daarin wordt aangegeven welke wijk voor 2030 verduurzaamd wordt en wat de alternatieven zijn. Louis Koopman: “Deze concept-RES Twente is dus ook vooral een uitnodiging om het maatschappelijk gesprek te voeren met elkaar. Alle Twentse gemeenten gaan nu in dialoog met de samenleving over het lokale energiebeleid, de regionale energiestrategie en de verdere uitwerking daarvan. Op basis van de resultaten die uit die dialoog naar voren komen, stellen we de RES Twente 1.0 op. Die moet op 1 juli 2021 gereed zijn.”

Twente kan het niet alleen: hulp nodig van het Rijk

Om de Twentse ambities in dit eerste voorstel waar te kunnen maken heeft Twente, volgens Louis Koopman, hulp nodig van het Rijk. “We kunnen dit niet alleen. Dit eerste voorstel is een concept-RES die uitgaat van ideale omstandigheden. Om de ambities te halen moet er draagvlak zijn in de Twentse samenleving, maar is ook hulp nodig van het Rijk om te zorgen dat de veranderingen betaalbaar en haalbaar zijn.”