Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Maatschappelijke dialoog

Eind oktober hebben de startbijeenkomsten plaatsgevonden voor belanghebbenden en beslissers (raadsleden, AB-leden waterschappen en Statenleden). Hierin is een toelichting gegeven over het proces om te komen tot de RES Twente 1.0. op 1 juli 2021.

De invulling van de RES Twente 1.0 doen we samen met inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en volksvertegenwoordigers. In de concept-RES Twente zijn de ambities uitgesproken voor onze regio en op lokaal niveau om:

1) de helft van het elektriciteitsverbruik duurzaam op te wekken (=1,5 TWh);

2) een structuur te ontwikkelen voor Twente als warmteregio.

In deze fase gaan we aan de slag om de zoekgebieden medio 2021 vast te kunnen stellen. Daarbij houden we rekening met het afwegingskader:

 • onze ambities: het bod
 • ruimtelijke kwaliteit
 • maatschappelijke acceptatie
 • kosteneffectiviteit/systeemefficiëntie (is de RES Twente 1.0 haalbaar en betaalbaar?)

Het denkkader

In afstemming met inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en volksvertegenwoordigers bepalen we welke zoekgebieden geschikt zijn voor het duurzaam opwekken van elektriciteit en warmte. Voor het denkkader en het maatschappelijk gesprek hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • Energiemix: voor het realiseren van onze ambities (1,5 TWh in 2030) is een combinatie nodig van zonne- en windenergie
  • Zonne-energie vereist hogere kosten voor netverzwaring, en 50% hogere productiekosten per kWh. Elke vervanging van zonne-energie door windenergie levert een voordeel op in het kader van de invulling van het hoekpunt kosteneffectiviteit/systeemefficiëntie
 • Clustering: bronnen voor het opwekken van elektriciteit willen we bij voorkeur clusteren in het landschap
  • Bij kleine zonnevelden (< 10 ha) worden kabels deels onbenut en zijn netaansluitkosten relatief hoog. De grotere projecten worden aangesloten op stations met grotere capaciteit, waardoor er minder verzwaringen nodig zijn, kabels beter worden benut en de kosten lager zijn.
 • Bundeling van bronnen: de opwek van zonne-energie en windenergie bij elkaar
  • betere benutting kabels en aansluitkosten lager
 • Efficiëntie en kostenbesparing transport: vraag en aanbod dichtbij elkaar
  • We benutten dezelfde infrastructuur voor zowel vraag als aanbod. Bovendien betekent weinig transport ook dat minder uitbreidingen nodig zijn.
 • Verwarming van gebouwen via een warmtenet: Verwarming van gebouwen via een warmtenet vereist minder opwek aan duurzame elektriciteit. Het gebruik van bijvoorbeeld een warmtepomp, vereist meer elektriciteitsverbruik. Sterker nog, zonder warmtenetten, is het duurzaam opwekken van voldoende elektriciteit niet mogelijk

Welke zoekgebieden zijn vastgesteld?

Op dit moment zijn de zoekgebieden vastgesteld voor:

De gemeenten van Noordoost Twente hebben een concept windbeleid vastgesteld. Dit ligt vanaf 10 november formeel ter inzage. Na verwerking van reacties nemen de afzonderlijke gemeenteraden een besluit over het windbeleid.

Voor gemeenten waar de zoekgebieden wel al zijn vastgesteld, worden de gesprekken gevoerd over de verdere invulling van het duurzaam opwekken van elektriciteit en warmte, lokaal eigendom en gezamenlijke inzet besparing.

Vervolgproces

Iedere gemeente volgt binnen het proces om te komen tot de RES Twente 1.0 een eigen pad om de omgeving te informeren en betrekken. In veel gevallen is afstemming nodig met de buurgemeenten, aangezien de opwek van elektriciteit veelal (gemeente)grensoverschrijdende impact heeft. Bovendien willen we waar mogelijk een koppeling maken met andere maatschappelijke opgaven, zoals verbeteren biodiversiteit, natuurherstel, klimaatadaptatie en -mitigatie, verduurzaming van de landbouw en waterkwaliteit. Dat vereist een integrale aanpak, die ook gebiedsgericht en dus grensoverstijgend is.

De bouwstenen

De uitgangspunten voor het denkkader Op weg naar RES Twente 1.0 komen voort uit:

De onderzoeksrapporten helpen de inwoners om de gezamenlijke afwegingen te maken, samen de voor- en nadelen vanuit verschillende perspectieven te inventariseren en met elkaar het gesprek te voeren om tot een voorstel te komen.

Bijlagen in redeneerlijn grootschalige opwek

In de technische analyse redeneerlijn grootschalige opwek, zijn detailkaarten opgenomen van de meest kansrijke gebieden - met aanpassing van beleidsmatige regels en benutting van de wettelijke eisen - voor het aanbrengen van grootschalige voorzieningen voor wind en zon.

De redeneerlijn grootschalige opwek is een technische analyse, die geen rekening heeft gehouden met bijvoorbeeld het afwegingskader van de RES Twente. Het kan zijn dat gemeenten straks andere zoekgebieden voorstellen in de RES Twente 1.0, die afwijken van onderstaande concentratiegebieden.

We verwachten dat de rapporten en onderstaande kaarten van concentratiegebieden helpen om met elkaar het gesprek te voeren om tot een voorstel te komen.

gebied 1: nabij Hellendoorn, Twenterand, Wierden

gebied 2: gemeente Wierden

gebied 3: Rijssen-Holten, nabij Hellendoorn en Hof van Twente

gebied 4: Wierden, nabij Rijssen-Holten en Almelo

gebied 5: Hof van Twente, nabij Rijssen-Holten en Wierden

gebied 6: gemeente Hof van Twente

gebied 7: nabij Enschede en Haaksbergen

gebied 8: gemeente Haaksbergen

gebied 9: gemeente Losser

gebied 10: gemeente Losser

gebied 11: Losser en Dinkelland

gebied 12: Dinkelland en Tubbergen

gebied 13: Dinkelland nabij Tubbergen

gebied 14: Twenterand en Tubbergen

gebied 15: Twenterand nabij Tubbergen

gebied 16: Almelo, Twenterand, Tubbergen