Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Gezamenlijke ambities Twente

In de laatste decennia is wereldwijd sprake van een klimaatverandering. De gevolgen van deze klimaatverandering zijn inmiddels zichtbaar. De opwarming van de aarde wordt onder meer veroorzaakt door de toename van broeikasgassen in de lucht, zoals CO2. Deze toename is grotendeels veroorzaakt door de invloed van de mens. Door alle economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de loop van de tijd hebben we veel van onze aarde gevraagd. Opwarming van de aarde is niet te stoppen, maar gaat minder hard als we wereldwijd maatregelen nemen om minder CO2 uit te stoten. Hiervoor zijn internationale afspraken gemaakt en vastgelegd in het klimaatakkoord (Parijs, 2015). Deze afspraken zijn doorvertaald in het Nationale Klimaatakkoord (28 juni 2019).

De opdracht

Binnen de Regionale Energiestrategie (RES) zijn 30 regio’s aan de slag om bij te dragen aan het Nationale Klimaatakkoord. Twente is één van de 30 regio’s die zich bezighoudt met deze (verplichte!) opgave. Samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden realiseren we een haalbaar, schaalbaar en betaalbare RES Twente 1.0. Daarmee dragen we in Nederland gezamenlijk bij aan de klimaatdoelstellingen.

Gezamenlijke ambities

Een energieneutrale regio in 2050 is de stip op onze horizon. Op weg daarnaartoe hebben we voor 2030 twee hoofddoelstellingen:

1) De helft van het huidige elektriciteitsverbruik in Twente duurzaam opwekken (=1,5 TWh);

2) Een structuur om Twente te ontwikkelen als warmteregio, zodat we onze gebouwen duurzaam kunnen verwarmen (zonder fossiele brandstoffen, dus aardgasvrij).

Bovendien nemen we in de RES Twente 1.0 een agenda op voor een vervolgtraject. De RES Twente wordt namelijk iedere twee jaar geactualiseerd.

Samen vinden we een goede balans tussen de elektriciteit én warmte die we nu en in de toekomst nodig hebben en hoe we die energie duurzaam op kunnen wekken. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de belangen van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke (belangen)organisaties.

Door (gemeente)grensoverschrijdend te werk te gaan en verbinding te leggen met andere maatschappelijke opgaven, streven we naar een win-win situatie in een uniek kleinschalig landschap met de energietransitie als een belangrijke economische drager.

Bod grootschalige opwek

Gemeenten hebben aangegeven welke bijdrage zij aan deze regionale doelstelling willen leveren en aan welke opwekvormen ze daarbij denken. De precieze invulling daarvan wordt vastgesteld in de definitieve RES van maart 2021.

Bekijk het bod voor het opwekken van duurzame elektriciteit

Uitgangspunten Nationaal Programma RES

Vanuit het Nationaal Programma RES zijn uitgangspunten meegegeven waar we rekening mee moeten houden. Zo kijken we naar oplossingen voor 2030 waar we invloed op hebben én we kijken naar de mogelijkheden binnen onze regio. Voor de duurzame opwek van elektriciteit kijken we naar wind- en zonne-energie. Voor de warmteopgave verbinden we bestaande warmtenetten om voor het stedelijk gebied een regionaal warmtenet te realiseren en we onderzoeken de mogelijkheden voor een biogasnet/groengasnet voor het verwarmen van gebouwen in plattelandsgemeenten, het buitengebied en andere gebouwen die niet op een betaalbare wijze all-electric verwarmd kunnen worden.

Bij de invulling van de RES Twente 1.0 wordt rekening gehouden met de hoekpunten van het afwegingskader en is invulling gegeven aan minimaal 50% lokaal eigendom. Gemeenten volgen hierin hun eigen proces om te komen tot duidelijke beleidskaders om de gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken.

Ontwikkelingen langere termijn

Ontwikkelingen rondom kernenergie, aquathermie, geothermie en waterstof zijn belangrijk om in de toekomst te benutten en houden we dan ook nauwlettend in de gaten. Rondom waterstof en aquathermie worden wel pilotprojecten in de regio gestart om te leren en de toepasbaarheid daarvan op grotere schaal inzichtelijk te maken richting de RES 2.0. We agenderen deze ontwikkelingen voor het vervolg op de RES Twente 1.0. Daar waar we met deze ontwikkelingen een start kunnen maken (waterstof en aquathermie bijvoorbeeld) gaan we dit ook doen. Kernenergie blijft voor nu buiten beschouwing, omdat dit om landelijke afwegingen vraagt.

Daarnaast agenderen we in de RES Twente ook de aandachtspunten voor de toekomst, met thema’s zoals technologische vernieuwing, onderwijs en arbeidsmarkt, beheer en onderhoud opwek, economische ontwikkeling en mobiliteit. Zo zal er bijvoorbeeld behoefte zijn aan voldoende geschoolde arbeidskrachten voor de realisatie van energieprojecten, maar denk ook aan de benodigde innovatie, beheer en onderhoud en de maakindustrie.