Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Afwegingskader RES Twente 1.0

In deze fase werken we samen met de omgeving aan de RES Twente 1.0. om te komen tot een concreet voorstel, de vaststelling van geschikte zoekgebieden (mogelijke locaties), maar ook de invulling van lokaal eigendom en de mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen (wat levert het op voor de omgeving).

Invulling hoekpunten afwegingskader

Om tot een gewenste oplossingsrichting te komen, geven we invulling aan de hoekpunten van het afwegingskader van het Nationaal Programma RES:

 • Bod: duurzame opwek elektriciteit in 2030 (1,5 TWh) en het ontwikkelen van een structuur voor Twente als warmteregio
 • Ruimtelijke kwaliteit: we houden rekening met de mogelijkheden van het landschap en leggen verbinding met andere verduurzamingsopgaven en opgaven die invloed hebben op de ruimtelijke kwaliteit (integrale aanpak)
 • Kosteneffectiviteit/Systeemefficiëntie: we willen een haalbaar en betaalbare RES Twente en zoeken naar efficiënte oplossingen, zodat we een zo hoog mogelijk rendement bereiken, tegen zo laag mogelijke kosten. Dat kan bijvoorbeeld door te kiezen voor een mix van wind- en zonne-energie en de energieopwek te bundelen en clusteren en de beschikbare warmtebronnen maximaal te benutten.
 • Maatschappelijke acceptatie: we betrekken onze samenleving via lokale en regionale participatie en het vormgeven van minimaal 50% lokaal eigendom.

Ruimtelijke kwaliteit

De uitgangspunten voor het denkkader voor ruimtelijke kwaliteit komen voort uit:

De onderzoeksrapporten helpen de inwoners om de gezamenlijke afwegingen te maken, samen de voor- en nadelen vanuit verschillende perspectieven te inventariseren en met elkaar het gesprek te voeren om tot een voorstel te komen.

Kosteneffectiviteit/Systeemefficiëntie

Vanuit het oogpunt van systeemefficiëntie draaien we aan de volgende knoppen:

 • Energiemix: voor het realiseren van onze ambities (1,5 TWh in 2030) is een combinatie nodig van zonne- en windenergie
  • Zonne-energie vereist hogere kosten voor netverzwaring, en 50% hogere productiekosten per kWh. Elke vervanging van zonne-energie door windenergie levert een voordeel op in het kader van de invulling van het hoekpunt kosteneffectiviteit/systeemefficiëntie
 • Clustering: bronnen voor het opwekken van elektriciteit willen we bij voorkeur clusteren in het landschap
  • Bij kleine zonnevelden (< 10 ha) worden kabels deels onbenut en zijn netaansluitkosten relatief hoog. De grotere projecten worden aangesloten op stations met grotere capaciteit, waardoor er minder verzwaringen nodig zijn, kabels beter worden benut en de kosten lager zijn.
 • Bundeling van bronnen: de opwek van zonne-energie en windenergie bij elkaar
  • betere benutting kabels en aansluitkosten lager
 • Efficiëntie en kostenbesparing transport: vraag en aanbod dichtbij elkaar
  • We benutten dezelfde infrastructuur voor zowel vraag als aanbod. Bovendien betekent weinig transport ook dat minder uitbreidingen nodig zijn.
 • Verwarming van gebouwen via een warmtenet: Verwarming van gebouwen via een warmtenet vereist minder opwek aan duurzame elektriciteit. Het gebruik van bijvoorbeeld een warmtepomp, vereist meer elektriciteitsverbruik. Sterker nog, zonder warmtenetten, is het duurzaam opwekken van voldoende elektriciteit niet mogelijk.

Maatschappelijke acceptatie

Maatschappelijke acceptatie binnen de RES Twente willen we realiseren door de samenleving goed te informeren en betrekken. Dat doen we via lokale en regionale participatieprocessen. Hierbij hebben we aandacht voor de volksvertegenwoordigers die uiteindelijk een beslissing moeten nemen, belangenbehartigers en natuurlijk de inwoners, ondernemers en jongeren.

Samen met inwoners, Lokale Energie Initiatieven (LEI) en andere lokale initiatiefnemers moeten we een goede balans vinden tussen de elektriciteit én warmte die we in de toekomst nodig hebben en hoe we die energie op kunnen wekken. Bovendien geven gemeenten 50% lokaal eigendom vorm. De invulling hiervan kan per gemeente verschillen.

Eigen pad

Iedere gemeente volgt binnen het proces om te komen tot de RES Twente 1.0 een eigen pad om de omgeving te informeren en betrekken. In veel gevallen is afstemming nodig met de buurgemeenten, aangezien de opwek van elektriciteit veelal (gemeente)grensoverschrijdende impact heeft. Bovendien willen we waar mogelijk een koppeling maken met andere maatschappelijke opgaven, zoals verbeteren biodiversiteit, natuurherstel, klimaatadaptatie en -mitigatie, verduurzaming van de landbouw en waterkwaliteit. Dat vereist een integrale aanpak, die ook gebiedsgericht en dus grensoverstijgend is.